Līdzdalība kapitālsabiedrībās

 

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Ilūkstes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrība Kapitāl-sabiedrības juridiskā adrese ,

mājas lapas adrese internetā

Kapitāl-sabiedrības

apstiprināts

2020.gada

pārskats

Kapitāl-sabiedrī-bas

pamat-kapitāla lielums

(EUR)

Ilūkstes novada pašval-dības  līdzdalības apmērs kapitāl-sabiedrībā

(īpatsvars % no kapitāl-sabiedrības pamat-kapitāla)

Ilūkstes novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāldaļu un kapitāl-sabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem Kapitālsabiedrības

vispārējais

stratēģiskais mērķis

Kapitāl-daļu

turētāja

pārstāvis

kapitāl-sabiedrībā

SIA  “Ornaments” Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,

www.ilukste.lv

Ornaments

100% PPKDKPL, 4.panta

pirmā daļa un VPIL, 88.panta pirmās daļas 1.punkts

Nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, t.sk. siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī dzīvojamā fonda apsaimniekošanu V.Kezika
SIA “Veselības centrs Ilūkste” Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,

www.ilukste.lv

SIA “Veselības centrs Ilūkste”

2020. gada pārskats 100% PPKDKPL, 4.panta

pirmā daļa un VPIL, 88.panta pirmās daļas 1.punkts

V.Kezika
SIA “Atkritumu apsaimnie-košanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5401  www.aadso.lv Dokumenti PPKDKPL, 4.panta

pirmā daļa un VPIL, 88.panta pirmās daļas 1.punkts

Organizē sadzīves atkritumu , t.ks. sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā un jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izveidošanu administratīvajā teritorijā V.Kezika
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Vasarnīcu ielā 20, Daugavpils, LV-5458  www.slimnica.daugavpils.lv Dokumenti PPKDKPL, 4.panta

pirmā daļa un VPIL, 88.panta pirmās daļas 1.punkts

Nodrošina veselības aprūpes pieejamību un nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību V.Kezika

 Skip to content