Ilūkstes novads (Ilūkste, Bebrene, Pilskalne, Šēdere)

Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu

Ilūkstes novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa

Ilūkstes novada lauku teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas

 
 Ilūkstes novada lauku teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 

 Ilūkstes novada ceļu karte


Bebrenes ūdens un kanalizācijas shēma

Pilskalnes ūdens un kanalizācijas shēma

Šēderes ūdens un kanalizācijas shēma

Aizsargājamās dabas teritorijas shēma

Atradņu shēma    


Ilūkstes novada teritorijas plānojuma vides pārskats

 

Pārskats pa Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādi

 Skip to content