Iekšējie normatīvie akti

Spēkā esošie nolikumi, noteikumi un reglamenti

(apstiprināti ar domes lēmumu)

Nolikumi Reglamenti Noteikumi

Administrācija

Iestāde “Ilūkstes pilsētas administrācija” nolikums

30.06.2021

Nr.3/2021

29.07.2021. Grozījumi

Darba kārtības noteikumi 26.01.2017

Nr. 1/2017

Teritoriālās pārvaldes

Bebrenes pagasts

26.08.2021. 

Nr.53

Dvietes pagasts

26.08.2021.

Nr.54

Eglaines pagasts

26.08.2021.

Nr.55

Pilskalnes pagasts

26.08.2021.

Nr.56

Subates pilsēta un Prodes pagasts

26.08.2021.

Nr.57

Šēderes pagasts

26.08.2021.

Nr.58

Izglītības iestādes

Ilūkstes Raiņa vidusskola

29.07.2021.

Nr.34

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

29.07.2021.

Nr.35

Izglītojamo uzņemšana Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

29.04.2021.

Nr. 1/2021

Stipendiju piešķiršanas kārtība Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

29.10.2015.

Nr. 1/2016

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

26.08.2021.

Nr.59

Sporta skola

28.05.2015.

Nr.5/2015

02.06.2017. Grozījumi
Mūzikas un mākslas skola

12.08.2021.

Nr.45

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

29.07.2021.

Nr.40

Sociālā aprūpe

Sociālais dienests

31.07.2009.

Nr. 8/2009

Bāriņtiesa   

Bāriņtiesa

27.08.2009.

Nr. 9/2009

Darba samaksa, komandējumi

Domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēma

27.01.2011.

Nr. 1/2011

Konsolidēts

Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai

28.09.2017.

Nr. 5/2017

Ilūkstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem

27.11.2014.

Nr. 14/2014

Tirgus izpēte un iepirkumi

Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā

27.11.2014

Nr. 13/2014

Grozījumi

Finanses un manta

Kārtība, kādā atsavina pašvaldības nekustamos īpašumus

25.11.2010.

Nr. 5/2010

Kārtība, kādā pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos līdzekļus

30.11.2020. 

Nr. 2/2020

Bebrenes Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība

29.10.2015.

Nr. 5/2015

Kārtība, kādā tiek izlietoti pašvaldības autoceļu fonda līdzekļi

 27.03.2014.

Nr. 4/2014   

Kārtība, kāda tiek uzskaitīti un norakstīti reprezentācijas izdevumi

 24.04.2014.

Nr. 6/2014  

Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta

29.05.2014.

Nr. 9/2014

Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība

24.09.2015.

Nr.4/2015

 Informatīvais izdevums

“Ilūkstes Novada Vēstis”

28.02.2008.

Nr. 2/2008

Kultūra

Centrālā bibliotēka

28.11.2008.

Nr. 7/2008

Centrālās bibliotēkas  izmantošanas noteikumi

30.04.2009.

Nr. 2/2009

Sports

Kārtība par novada sportistu norīkošanu uz sacensībām un par novada komandu piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu izdevumu apmaksu

26.08.2010.

Nr. 3/2010

Ētika

Pašvaldības ētikas kodeks

19.06.2008.

Nr. 10/2008

Dokumentu pārvaldība    

Kārtība, kādā pašvaldība sagatavo, reģistrē un apliecina izziņu dokumentus

29.04.2010.

Nr. 2/2010

Dokumentu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā

 31.07.2014

Nr. 11/2014

Elektronisko dokumentu un paziņojumu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā

29.01.2015.

Nr.1/2015

Priekšvēlēšanu aģitācija

Kārtība, kādā tiek organizēta priekšvēlēšanu aģitācija un aģitācijas materiālu izvietošana pirms Saeimas vēlēšanām

31.07.2014

Nr. 12/2014

Medību noteikumi, tiesības  

Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai iederošās vai piekrītošās medību platībās

24.04.2014.

Nr. 7/2014

Skolēnu pārvadājumi

Kārtība, kādā tiek veikti pārvadājumi ar Ilūkstes novada pašvaldības skolēnu autobusiem

30.11.2012.

Nr. 7/2012

Zemes, nedzīvojamo telpu  noma un ielu uzturēšana

Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes

31.01.2018.

Nr.1/2018

Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novada Ilūkstes un Subates pilsētā

28.12.2012.

Nr.9/2012

Ilūkstes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu noma

22.12.2014.

Nr. 15/2014

    Novada ceļu un ielu uzturēšanas klases: Bebrene ceļi, Bebrene ielas, Dviete, Eglaines ceļi, Eglaines ielas, Ilūkstes pilsētas ielas, Pilskalnes ceļi, Pilskalnes ielasSubates ielas, Prodes ceļi, Šēderes ceļi, Šēderes ielas.

Ceļu un ielu fonda izlietošanas programma 2017.-2019. gadam.

Mērķdotācijas ceļiem un ielām 2017. – 2019. gadam izlietojums Ilūkste, Bebrene, Pilskalne, Dviete, Eglaine un Šēdere, Subate un Prode.Skip to content