Sede_2021_11

2021.gada 30.jūnija ārkārtas domes sēdē Nr.11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 239

 

Par reģionālas nozīmes attīstības centra statusu Ilūkstes pilsētai. Lēmums
2. 240 Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Lēmums
3. 241     Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lēmums

Pārskats

4. 242     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dāboliņi” Prodes pagastā. Lēmums
5. 243     Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Aizpurvi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
6. 244 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes un Eglaines pagastā. Lēmums
7. 245 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines un Bebrenes pagastā. Lēmums
8. 246 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglaines un Bebrenes pagastā. Lēmums
9. 247 Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B-31, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
10. 248 Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 38-6, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
11. 249 Par grozījumiem 27.05.2021. domes lēmumā Nr.205 “Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” īstenošanai”. Lēmums
12. 250 Par grozījumu domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231 „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transportlīdzekļiem”. Lēmums
13. 251       Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
14. 252 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajai organizācijai. Lēmums
15. 253 Par iestādes “Ilūkstes pilsētas administrācija” nolikuma Nr.3/2021 apstiprināšanu. Lēmums

Nolikums

16. 254 Par pašvaldības iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Lēmums

Pielikumi

17. 255 Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2021 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
18. 256 Par īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances. Lēmums
19. 257 Par Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektores Līgas Bukovskas darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Lēmums
20. 258 Par Ievas Strodes iecelšanu par Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāju. Lēmums
21. 259 Par Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Maigura Krievāna atbrīvošanu. Lēmums
22. 260 Par Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas atbrīvošanu. Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content