Sede_2021_09

2021.gada 27.maija domes sēdē Nr.9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 174 Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances. Lēmums
2. 175 Par grozījumiem 30.11.2020. domes lēmumā Nr.311 „Ilūkstes novada pašvaldības valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances“. Lēmums
3. 176 Par atļauju Ilūkstes novada pašvaldībai pieņemt ziedojumu no Ilūkstes Raiņa vidusskolas bijušā absolventa. Lēmums
4. 177 Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas nometņu maksu par gultasvietu Dienesta viesnīcā. Lēmums

 

5. 178 Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 23.01.2020. lēmumā Nr. 3 “Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi”.    Lēmums
6. 179 Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lēmums
7. 180 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
8. 181 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
9. 182 Par finansiālu atbalstu G.B. Lēmums AA
10. 183 Par SIA „Ornaments” pamatkapitāla palielināšanu. Lēmums
11. 184 Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2021 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu. Lēmums

 

Saistošie noteikumi

12. 185 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Domes iela 24, Subatē atsavināšanu. Lēmums
13. 186       Par pašvaldības nekustamā īpašuma Darba iela 4, Subatē     atsavināšanu. Lēmums
14. 187 Par pašvaldības zemes vienības Raiņa iela 32, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
15. 188 Par pašvaldības zemes vienības “Vītoli”, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
16. 189 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Vilciņi 2”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
17. 190 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Bērziņi 2 z.g.12, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
18. 191 Par grozījumiem 29.10.2018. domes lēmumā Nr.335. Lēmums
19. 192 Par adreses maiņu Jēkabpils ielā 5A, Ilūkstē. Lēmums
20. 193 Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam Raiņa iela 37, Ilūkstē. Lēmums
21. 194 Par zemes nomu un apsaimniekošanas tiesībām Pilskalnes pagastā. Lēmums
22. 195 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes un Šēderes pagastā. Lēmums
23. 196 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
24. 197 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes un Bebrenes pagastā. Lēmums
25. 198 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Ilūkstes pilsētā, Pilskalnes un Eglaines pagastā. Lēmums
26. 199 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu Šēderes, Dvietes un Bebrenes pagastā. Lēmums
27. 200 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
28. 201 Par medību tiesību piešķiršanu mednieku-makšķernieku biedrībai „Bebrene” Bebrenes pagastā. Lēmums
29. 202 Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums

Pielikums

30. 203 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dzeguzes” Bebrenes pagastā. Lēmums
31. 204 Par grozījumiem 19.04.2021. domes lēmumā Nr.119. Lēmums
32. 205 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” īstenošanai. Lēmums
33. 206 Par grozījumiem Ilūkstes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plānā 2020.-2022.gadam. Lēmums
34. 207 Par grozījumiem pašvaldības  05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” un 05.02.2018. nolikumā Nr. 1/2018 “Iestādes “Ilūkstes  novada pašvaldība” nolikums”. Lēmums

Saistošie noteikumi

Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Struktūra

35. 208 Par pašvaldības apbalvojumu “Ilūkstes novada Goda pilsonis”. Lēmums
36. 209 Par pašvaldības apbalvojumu “Ilūkstes novada Goda pilsonis” domes priekšsēdētājam  Stefanam Rāznam. Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content