Sede_2021_07

2021.gada 29.aprīlī domes sēdē Nr. 7

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma numurs              Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 121 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
2. 122 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
3. 123 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
4. 124 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajai organizācijai. Lēmums
5. 125 Par finansiālu atbalstu reliģiskajai  organizācijai. Lēmums
6. 126 Par grozījumu domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231 „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transportlīdzekļiem”. Lēmums
7. 127 Par Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā nometņu ēdināšanas maksu. Lēmums
8. 128 Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas valdījumā esošā nekustamā īpašuma izslēgšanu no pašvaldības bilances. Lēmums
9. 129 Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2021./2022 .mācību gadam apstiprināšanu. Lēmums

Noteikumi

10. 130 Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 23.01.2020. lēmumā Nr. 3 “Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi”. Lēmums
11. 131 Par nekustamā īpašuma “Akācijas” Dvietē iegādi. Lēmums
12. 132 Par saistošo noteikumu Nr.4-b/2021 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu.  

Lēmums

Saistošie noteikumi

13. 133        Par pašvaldības nekustamā īpašuma Alejas iela 5, Šēderes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

Lēmums

Pielikums

14. 134 Par pašvaldības ēkas “Graudi 1”, Bebrenes pagastā atsavināšanu. Lēmums
15. 135 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ezerkalni”, Bebrenes pagastā atsavināšanu. Lēmums
16. 136 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zviedriņi”, Dvietes pagastā atsavināšanu. Lēmums
17. 137 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 6A, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
18. 138 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 51A, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
19. 139 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gravas”, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

20. 140 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 14, Eglaines pagastā atsavināšanu. Lēmums
21. 141 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 26-6, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
22. 142 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 10B-3, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
23. 143 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 10B-20, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
24. 144 Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības iela 8-11, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
25. 145 Par pašvaldības dzīvokļa “Pīlādži”-15, Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
26. 146 Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘Bērziņi 216”, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
27. 147 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
28. 148 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Prodes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
29. 149 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Baltmuiža”, Prodes pagastā un tā daļas nodošanu atsavināšanai. Lēmums
30. 150 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Stādiņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
31. 151 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Vaivariņi“ Bebrenes pagastā. Lēmums
32. 152 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vaivariņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Pļavu Vaivariņi” piešķiršanu. Lēmums
33. 153 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vītoliņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Lejasvītoliņi” piešķiršanu. Lēmums
34. 154 Par adreses “Vesta” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
35. 155 Par adreses “Laime 22” likvidēšanu Šēderes pagastā. Lēmums
36. 156 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu Bebrenes pagastā. Lēmums
37. 157 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
38. 158 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
39. 159 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
40. 160 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes un Eglaines pagastos. Lēmums
41. 161 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes un Eglaines pagastos. Lēmums
42. 162 Par zemes nomas un apsaimniekošanas tiesībām Šēderes un Eglaines pagastos. Lēmums
43. 163 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Lēmums
44. 164 Par zvejas tiesību nomu Baltmuižas ezerā Prodes pagastā. Lēmums AA
45. 165 Par zvejas tiesību nomu Daugavā Pilskalnes un Dvietes pagastā. Lēmums AA
46. 166 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu adresē “Lusti”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
47. 167  Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības iela 8-17, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
48. 168 Par investīciju projekta “Administratīvās ēkas un piebrauktuves ar stāvlaukumu pārbūve Brīvības ielā 6, Ilūkstē” pieteikšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai un pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu. Lēmums
49. 169 Par investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” pieteikšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai un pašvaldības līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu. Lēmums
50. 170 Par ciema statusa saglabāšanu apdzīvotai vietai “Baltmuiža” Ilūkstes novada Prodes pagastā. Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content