Sede_2021_06

2021.gada 19.aprīlī  ārkārtas domes sēdē Nr.6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p. k. Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 119 Par aizdevumu pašvaldībai prioritārā projekta “Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” un “Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” īstenošanai Lēmums
2. 120 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Avotiņi ”Eglaines pagastā un nosaukuma “Vecie Grintāļi” piešķiršanu Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content