Sede_2021_05

2021.gada 29.marta domes sēdē Nr. 5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 75 Par SIA “ORNAMENTS” 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

2. 76 Par SIA „Veselības centrs Ilūkste” 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

3. 77 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
4. 78 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2021.gadā. Lēmums
5. 79 Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no pašvaldības bilances. Lēmums
6. 80 Par nekustamā īpašuma – būves “Baltmuiža 6”, Baltmuižā, Eglaines pagastā izslēgšanu no pašvaldības bilances. Lēmums
7. 81 Par SIA „Ornaments“ pamatlīdzekļu un inventāra pārņemšanu. Lēmums
8. 82 Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā. Lēmums
9. 83 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Domes ielas un Brīvības ielas seguma atjaunošana Subates pilsētā” īstenošanai. Lēmums
10. 84 Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lēmums

Pielikums AA

11. 85 Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2021 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

12. 86 Par nedzīvojamo telpu „Pagasta pārvalde“, Dvietē nomas maksas cenrādi. Lēmums

Pielikums

13. 87 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 10B-2, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
14. 88 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 10A, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
15. 89 Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10-6, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
16. 90 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Plūmes”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
17. 91 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Dumblina 1”, Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
18. 92 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas atdalīšanu Zemnieku ielā 46, Ilūkstē un piekrišanu nodot atsavināšanai valstij. Lēmums
19. 93 Par zemes nomas līguma pagarināšanu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība“, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu. Lēmums
20. 94 Par Ilūkstes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. Lēmums
21. 95 Par grozījumiem 2021.gada 28.janvāra Ilūkstes novada domes lēmuma Nr.36 (prot.Nr.3 34.&) “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
22. 96

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Administratīvās ēkas un piebrauktuves ar stāvlaukumu pārbūve Brīvības ielā 6, Ilūkstē” īstenošanai. Lēmums
23. 97 Par saistošo noteikumu Nr.8/2021 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

24. 98 Par Ilūkstes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Lēmums

Nolikums

 

25. 99 Par Raudas internātpamatskolas darbību. Lēmums
26. 100 Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta 21.01.2021. lēmuma Nr. 2-5.74 apstrīdēšanu. Lēmums

Pielikums AA

27. 101 Par Ilūkstes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju plāna 2020.-2022.gadam aktualizēšanu. Lēmums

Pielikums

28. 102 Par zvejas tiesību nomu V. S. Marijas (Marinovas) ezerā Šēderes pagastā. Lēmums
29. 103 Par adreses Patversmes iela 11, Ilūkste piešķiršanu. Lēmums
30. 104 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu „Pagasta pārvalde“ Dvietē. Lēmums
31. 105 Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Tirgus iela 1, Subatē. Lēmums
32. 106 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Tirgus laukumā 19, Subatē. Lēmums
33. 107 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Senči” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Lazdu leja” piešķiršanu. Lēmums
34. 108 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
35. 109 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
36. 110 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes un Eglaines pagastos. Lēmums
37. 111 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes un Eglaines pagastos. Lēmums
38. 112 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes un Šēderes pagastos. Lēmums
39. 113 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes un Eglaines pagastos. Lēmums
40. 114 Par apsaimniekošanas tiesībām nekustamajā īpašumā “Vizbuļi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
41. 115 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
42. 116 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Lēmums AA
43. 117 Par pašvaldības nekustamo īpašumu 1.Maija iela 1, Subatē. Lēmums
44. 118 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vienības” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaunvienības” piešķiršanu. Lēmums


Skip to content