sede_2021_04

2021.gada 25.februāra domes sēdē Nr. 4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā  lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 47 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībām un reliģiskajām organizācijām. Lēmums
2. 48 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
3. 49 Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2021.gadam. Lēmums

Pielikums

4. 50 Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2021“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

5. 51 Par Ilūkstes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu. Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

Pielikumi

6. 52 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē. Lēmums
7. 53 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km garumā” īstenošanai. Lēmums
8. 54 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Brīvības ielas seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” īstenošanai. Lēmums
9. 55 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes novada pašvaldības ceļu “Senči – Ilūkste” un “Saulītes – Ozoldārzi” seguma atjaunošana Pilskalnes pagastā” īstenošanai. Lēmums
10. 56 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Mežgaļi” nodošanu atsavināšanai Dvietes pagastā. Lēmums
11. 57 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Domes iela 24, Subatē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
12. 58 Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 38-37, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
13. 59 Par 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu precizēšanu.

 

Lēmums

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi

14. 60 Par saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

15. 61 Par saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

16. 62 Par saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Grozījumi 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

17. 63 Par adrešu likvidēšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
18. 64 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
19. 65 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Subates pilsētā. Lēmums
20. 66 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
21. 67 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
22. 68 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
23. 69 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
24. 70 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
25. 71 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
26. 72 Par neizpirktās zemes nomas platību izmaiņām Šēderes pagastā. Lēmums
27. 73 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
28. 74

 

Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeit



Skip to content