Sede_2021_03

2021.gada 28.janvāra domes sēdē Nr.3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 3 Par saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

2. 4 Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ilūkstes novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

3. 5 Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” un 2008.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr. 17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

4. 6 Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

5. 7 Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. Lēmums
6. 8 Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Lēmums
7. 9 Par zvejas tiesību nomu R.M. Daugavā Dvietes pagastā. Lēmums AA
8. 10 Par zvejas tiesību nomu J.M. Daugavā Dvietes pagastā. Lēmums AA
9. 11 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vijas” Dvietes pagastā un nosaukuma “Boniva” piešķiršanu. Lēmums AA
10. 12 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Tehniskais centrs” Bebrenes pagastā un nosaukumu “Kangari”, “Stūrīši”, “Zābaki” piešķiršanu. Lēmums AA
11. 13

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu pašvaldības zemes vienībām Ilūkstes novadā. Lēmums

Pielikums

12. 14 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
13. 15 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
14. 16 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
15. 17 Par neizpirktās zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
16. 18 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
17. 19 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
18. 20 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
19. 21 Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
20. 22 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
21. 23 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
22. 24 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
23. 25 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 26 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
25. 27 Par piedāvājumu pārņemt valsts nekustamo īpašumu Smilšu ielā 4, Subatē. Lēmums
26. 28 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu S.A. Pilskalnes ielā 41-2, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
27. 29 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.V. V.V. AV. Pilskalnes ielā 41-4, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
28. 30 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu G.V. Pilskalnes ielā 41-5, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
29. 31 Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta valdījumā esošā pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances. Lēmums
30. 32 Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošās būves izslēgšanu no bilances. Lēmums
31. 33 Par reliģijai paredzēto 2021.gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Lēmums
32. 34 Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. Lēmums
33. 35 Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2021.gadā. Lēmums
34. 36 Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Lēmums

Pielikums

35. 37 Par valsts mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikums

36. 38 Par Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietošanu 2021.gadam un vidējā termiņa programmas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu. Lēmums
37. 39 Par pašvaldības nekustamo īpašumu Pilskalnes iela 41-1 un Pilskalnes iela 41-2, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

38. 40 Par pašvaldības nekustamo īpašumu Pilskalnes iela 41-4 un Pilskalnes iela 41-5, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

39. 41 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 36-17, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
40. 42 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Dvietes pagastā, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

41. 43 Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības iela 8-17, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
42. 44 Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B-2, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
43. 45 Par pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi. Lēmums

Pielikums

44. 46 Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content