Sede_2020_19

2020.gada 30.decembra domes sēdē Nr.19

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmums    Izskatītā darba kārtības jautājuma  un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 337 Par pašvaldības īpašumā esošās būves bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotās transportbūves iekļaušanu bilancē. Lēmums
2. 338 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums

Pielikums

3. 339 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”. Saistošie noteikumi
4. 340 Par nedzīvojamo telpu „Doktorāts“, Bebrenē nomas maksas cenrādi. Lēmums

Pielikums

5. 341 Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. Lēmums
6. 342 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā”. Saistošie noteikumi
7. 343 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2011 “Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā”. Saistošie noteikumi
8. 344 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2011 “Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi”. Saistošie noteikumi
9. 345 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ilūkstes novadā”. Saistošie noteikumi
10. 346 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2012 “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā”. Saistošie noteikumi
11. 347 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā”. Saistošie noteikumi
12. 348 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”. Saistošie noteikumi
13. 349 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krasti”, Šēderes pagastā, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

14. 350 Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B-3, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
15. 351 Par izmaiņām Ilūkstes novada dzīvokļu komisijas sastāvā. Lēmums
16. 352 Par zvejas tiesību nomu Ē. L. Daugavā Pilskalnes un Dvietes pagastā. Lēmums AA
17. 353 Par zvejas tiesību nomu I. A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā. Lēmums AA
18. 354 Par zvejas tiesību nomu O. B. Daugavā Pilskalnes un Dvietes pagastā. Lēmums AA
19. 355 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
20. 356 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Pērles”, Šēderes pagastā. Lēmums
21. 357 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
22. 358 Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu „Doktorāts“ Bebrenē. Lēmums
23. 359 Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai Dvietes pagastā. Lēmums
24. 360 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
25. 361 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
26. 362 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā. Lēmums
27. 363 Par pašvaldības dzīvojamo telpu Ilūkstē, Raiņa ielā 26-6 izīrēšanu. Lēmums


Skip to content