Sede_2020_18

2020.gada 30.novembra domes sēdē Nr.18

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs                                         Lēmuma projekts Piezīmes
1. 308 Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai Ilūkstes novada vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. Lēmums
2. 309 Par finansiālu atbalstu projektam- Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam “Mana zeme skaistā”. Lēmums
3. 310

 

Par noteikumu „Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus” apstiprināšanu. Lēmums

Noteikumi

4. 311 Par Ilūkstes novada pašvaldības valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. Lēmums
5. 312 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu  bilancē. Lēmums
6. 313 Par Bebrenes pagasta tūrisma un telpu maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

Pielikums

7. 314 Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda dzēšanu. Lēmums AA
8. 315 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu Pilskalnes pagasta pārvaldei. Lēmums
9. 316 Par finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma fondam. Lēmums
10. 317 Par grozījumiem 23.01.2020. domes lēmumā Nr.28 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2020.gadā “. Lēmums
11. 318 Par saistošo noteikumu Nr.9-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
12. 319 Par saistošo noteikumu Nr.8/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada domes 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums””pieņemšanu . Saistošie noteikumi
13. 320 Par pašvaldības ēkas “Graudi 1”, Bebrenē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
14. 321 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Akmentiņi 2” Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
15. 322 Par pašvaldības nekustamā īpašuma 1. maija iela 1, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

16. 323 Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa iela 26-6, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
17. 324 Par valstij piekritīgo zemes vienību apvienošanu Grants ielā, Subatē. Lēmums
18. 325 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dāboliņi“ Prodes pagastā Lēmums
19. 326 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Draudziņi 5” Dvietes pagastā, nosaukumu “Meža Dzērves”, “Lauku Staltbrieži”, ““Draudziņu Kalns” piešķiršanu. Lēmums AA
20. 327 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
21. 328 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
22. 329 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
23. 330 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 331 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Ilūkstē. Lēmums
25. 332

 

Par pašvaldības apbūvētas zemes nomu „Svente 1A“ Šēderes pagastā. Lēmums
26. 333 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
27. 334 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
28. 335 Par atkritumu pārstrādes ražotnes izvietošanu nekustamajā īpašumā “Mežlīči”, Ilūkste, Ilūkstes novadā. Lēmums
29. 336 Par transportlīdzekļa iegādi Ilūkstes novada pašvaldībai. Lēmums


Skip to content