Sede_2020_15

2020.gada 29.oktobra domes sēdē Nr.15

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs   Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 263 Par pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi 9 mēnešos. Lēmums

Pielikumi

2. 264 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
3. 265 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
4. 266 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpu remonts” īstenošanai. Lēmums
5. 267 Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra, Brīvības iela 12, Ilūkste ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi. Lēmums
6. 268 Par grozījumiem 27.06.2019. domes lēmumā Nr.168 „Par Ilūkstes novada Sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādi“. Lēmums
7. 269 Par Pilskalnes pagasta Atpūtas mājas “Dubezers” un Doļnajas kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

Pielikums

8. 270 Par dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa” maksas pakalpojumu noteikšanu. Lēmums
9. 271 Par Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes kultūras un tūrisma maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums
10. 272 Par nedzīvojamo telpu Tirgus laukumā 20, Subatē nomas maksas cenrādi. Lēmums
11. 273 Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
12. 274 Par telpu nomas maksu Brīvības ielā 13, Ilūkstē. Lēmums
13. 275 Par saistošo  noteikumu Nr.8-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”. Saistošie noteikumi
14. 276 Par pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” likvidāciju. Lēmums

Saistošie noteikumi

15. 277 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 7, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

16. 278 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 9A, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

17. 279 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 11A, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

18. 280 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu iela 2, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
19. 281 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Graudiņi”, Šēderes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

20. 282 Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B-20, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
21. 283 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Alejas iela 5, Šēderē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
22. 284 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Veczemnieki 1” Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
23. 285 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Laime 10”, Šēderes pagastā iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
24. 286 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Laime 23“, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
25. 287 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausmas 1” Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
26. 288 Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Prodes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
27. 289 Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Lēmums AA
28. 290 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu Ilūkstes novadā. Lēmums
29. 291 Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim “Ziemeļi”1 Bebrenes pagastā. Lēmums
30. 292 Par dzīvojamās mājas Pilskalnes iela 8, Ilūkstē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem. Lēmums
31. 293 Par valsts nekustamo īpašumu Avotu iela 21A un Avotu iela 21B, Ilūkstē apvienošanu. Lēmums
32. 294 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pūpoli” Dvietes pagastā, nosaukuma un adreses “Dīķmalas” piešķiršanu. Lēmums AA
33. 295 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Vāverītes” Pilskalnes pagastā, nosaukuma un adreses “Ainavas” piešķiršanu. Lēmums AA
34. 296 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
35. 297 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
36. 298 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
37. 299 Par iznomāto platību precizēšanu Ilūkstē un Subatē. Lēmums
38. 300 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
39. 301 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
40. 302 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
41. 303 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
42. 304 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
43. 305 Par adrešu likvidēšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums


Skip to content