Sede_2020_14

2020.gada 19.oktobra domes ārkārtas  sēdē Nr. 14

               izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p.k. Lēmuma

numurs

     Izskatītā jautājuma un pieņemtā  lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 260 Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
2. 261 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta
“Bebrenes veterinārās klīnikas ēkas remontdarbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai.
Lēmums
3. 262 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta
“Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai.
Lēmums


Skip to content