Sede_2020_13

2020. gada 30. septembra  domes sēdē Nr.13

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs             Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 230 Par valsts mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums
2. 231 Par grozījumiem domes 23.01.2020. lēmumā Nr.24 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam“. Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

3. 232 Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
4. 233 Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā. Lēmums AA
5. 234 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
6. 235 Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai par Ilūkstes pilsētas vēsturi. Lēmums
7. 236 Par saistošo noteikumu Nr. 7-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” pieņemšanu. Saistošie

noteikumi

8. 237 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunlauciņi”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

9. 238 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundari”, Dvietes pagastā atsavināšanu. Lēmums
10. 239 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 34, Eglaines pagastā atsavināšanu. Lēmums
11. 240 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Svente 4A”, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
12. 241 Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Bērziņi 219A“, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
13. 242 Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 36-17, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
14. 243 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ķiršu iela 1, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
15. 244 Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai. Lēmums
16. 245 Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra nolikuma apstiprināšanu. Nolikums
17. 246 Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja iecelšanu. Lēmums
18. 247 Par A.N. atbrīvošanu no Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas. Lēmums
19. 248 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Uzvaras 2” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Lejasivari” piešķiršanu. Lēmums
20. 249 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ziedoņi” Dvietes pagastā un nosaukuma “Jaunziedoņi” piešķiršanu. Lēmums
21. 250 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Rozītes 1” Pilskalnes pagastā un nosaukumu “Rozīšu pļavas” un “Rozīšu lauki” piešķiršanu. Lēmums
22. 251 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
23. 252 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
24. 253 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
25. 254 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
26. 255 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
27. 256 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
28. 257 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Subatē. Lēmums
29. 258 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
nekustamajā īpašumā “Pagastmāja”, Dvietē.
Lēmums
30. 259 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Darba iela 4 un „Saurieši”, Subatē. Lēmums


Skip to content