Sede_2020_12

2020. gada 27. augusta  domes sēdē Nr.12

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.

p/k

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 200 Par Ilūkstes novada pašvaldības iestādes “Ilūkstes kultūras un mākslas centrs” izveidošanu. Lēmums
2. 201 Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”. Lēmums
3. 202 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē. Lēmums
4. 203 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
5. 204 Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
6. 205 Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
7. 206 Par grozījumu domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231 „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transportlīdzekļiem”. Lēmums
8. 207 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Zemgales iela 6A, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 208 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales iela 10A, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

10. 209 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

11. 210 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintarlauki”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

12. 211 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Ezerkalni” Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
13. 212 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Jaunatnes iela 14, Eglainē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
14. 213 Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 13, Ilūkstē. Lēmums
15. 214 Par Anitas Zaharčenko iecelšanu par Raudas internātpamatskolas direktori. Lēmums
16. 215 Par precizējumiem 29.07.2020. saistošajos noteikumos Nr.6/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2028 “ Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””. Lēmums

Saistošie noteikumi

17. 216 Par pašvaldības iestādes ”Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”” likvidāciju. Lēmums
18. 217 Par pagaidu dzīvojamo telpu statusu Ilūkstes novada pašvaldības dzīvokļiem. Lēmums
19. 218 Par grozījumu 31.07.2014. domes lēmumā Nr.388 “Par Ilūkstes novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”. Lēmums
20. 219 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
21. 220 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
22. 221 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
23. 222 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 223 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
25. 224 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
26. 225 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
27. 226 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
28. 227 Par pašvaldības apbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
29. 228

 

Par grozījumu 29.07.2020. domes lēmumā Nr. 175 “Par pašvaldības aģentūras Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” likvidācijas procesa uzsākšanu”. Lēmums
30. 229 Par ikgadējā  atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam. Lēmums


Skip to content