Sede_2020_10

2020. gada 29. jūlija  domes sēdē Nr.10

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr

p/k

Lēmuma numurs            Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 175 Par pašvaldības aģentūras “Ilūkstes  novada Kultūras un tūrisma aģentūra” likvidācijas procesa uzsākšanu. Lēmums
2. 176 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums AA
3. 177 Par finansiālu atbalstu biedrībai “Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas klubs “BEBRA”“. Lēmums AA
4. 178 Par finansiālu atbalstu L.G. Lēmums AA
5. 179 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas ielās” īstenošanai. Lēmums
6. 180 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpu remonts” īstenošanai. Lēmums
7. 181 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai. Lēmums
8. 182 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta  “Ilūkstes novada grants ceļu atjaunošana” īstenošanai. Lēmums
9. 183 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes novada Šēderes pagasta Skolas ielas remonts 0,400 km garumā” īstenošanai. Lēmums
10. 184 Par saistošo noteikumu Nr. 5-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvara saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
11. 185 Par 4.maija gatves izveidošanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
12. 186 Par adreses “Saulespuķes”, Bebrenes pagastā piešķiršanu. Lēmums
13. 187 Par adreses “Vecsvidrišķi”, Pilskalnes pagastā likvidēšanu. Lēmums
14. 188 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa iela 49, Ilūkstē. Lēmums
15. 189 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Saurieši” un Darba iela 4, Subatē. Lēmums
16. 190 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rudzīši“ un nosaukuma „Jaunrudzīši“ piešķiršanu Prodes pagastā. Lēmums
17. 191 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
18. 192 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dzērves” Dvietes pagastā un nosaukuma “Stārķi” piešķiršanu. Lēmums
19. 193 Par nekustamā īpašuma „Dzeņi” sadalīšanu un jauna īpašuma “Dzilnas” izveidošanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
20. 194 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
21. 195 Par pašvaldības apbūvētas zemes nomu Šēderes pagastā. Lēmums
22. 196 Par saistošo noteikumu Nr.6/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada      31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
23. 197 Par grozījumiem Ilūkstes novada Sociālā dienesta 31.07.2009. nolikumā. (nolikums Nr.3/2020) Lēmums

 Skip to content