Sede_2020_09

2020. gada 29. jūnija  domes sēdē Nr.9

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs               Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 149 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
2. 150 Par finansiālu atbalstu biedrībai “Subatieši- sanākam, domājam, darām”. Lēmums
3. 151 Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
4. 152 Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā. Lēmums AA
5. 153 Par atbalstu Sēlijas tūrisma rallija idejai. Lēmums
6. 154 Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvara saistošajos noteikumos Nr.1-/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
7. 155 Par pašvaldības dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.4 un Nr.5 Pilskalnes ielā 41, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
8. 156 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Publiskais pārskats
9. 157 Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam apstiprināšanu. Lēmums
10. 158 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ziedoņi” Dvietes pagastā. Lēmums
11. 159 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Celmiņi” Subatē. Lēmums
12. 160 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Arodi” Šēderes pagastā un nosaukuma “Jaunarodi” piešķiršanu. Lēmums
13. 161 Par neizpirktās zemes nomu Prodes pagastā. Lēmums
14. 162 Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
15. 163 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
16. 164 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
17. 165 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
18. 166 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
19. 167 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
20. 168 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
21. 169 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
22. 170 Par pašvaldības apbūvētas zemes nomu „Bērziņi 216“ Šēderes pagastā. Lēmums
23. 171 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
24. 172 Par apsaimniekošanas tiesībām “Dārziņi 2” Šēderes pagastā. Lēmums AA
25. 173 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Vārpas 2” Šēderes pagastā. Lēmums
26. 174 Par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā. Lēmums


Skip to content