Sede_2020_05

2020. gada 31. marta  domes sēdē Nr.5

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs  Izskatītā darba kārtības jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums                      Piezīmes
1. 62 Par attālinātu Ilūkstes novada pašvaldības domes un komiteju sēžu norisi. Lēmums

Saistošie noteikumi

2. 63 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu Ilūkstes novadā. Lēmums
3. 64 Par SIA „Veselības centrs Ilūkste” 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
4. 65 Par SIA “ORNAMENTS” 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
5. 66 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Graudiņi” Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
6. 67 Par pašvaldības zemes vienības nodošanu atsavināšanai Pilskalnes pagastā. Lēmums
7. 68 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Senlejas iela 6-8, Pilskalnē atsavināšanu. Lēmums
8. 69 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 16, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

9. 70 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lustu ferma”, Eglaines pagastā atsavināšanu. Lēmums
10. 71 Par Ilūkstes novada Sociālās dienesta darba organizāciju ārkārtas situācijas laikā. Lēmums
11. 72 Par ģimenes atbalsta un krīzes centra Skolas ielā 11-2, Šēderē darbības izbeigšanu. Lēmums
12. 73 Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldības dzīvoklim Skolas ielā 11-2, Šēderē. Lēmums
13. 74 Par pašvaldības dzīvokļa Skolas ielā 11-2.Šēderē izmantošanu izolācijas un karantīnas nodrošināšanai repatriantiem. Lēmums
14. 75 Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai. Lēmums
15. 76 Par adreses Ozolu iela 2, Ilūkstē likvidēšanu. Lēmums
16. 77 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Strazdiņi” un nosaukuma “Jaunsodišķi” piešķiršanu Dvietes pagastā. Lēmums
17. 78 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Puslauki” un nosaukuma “Rudzupuķe” piešķiršanu Eglaines pagastā. Lēmums
18. 79 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Rudzīši“ Prodes pagastā Lēmums
19. 80 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Līdumi” un nosaukuma “Jaunlīdumi” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
20. 81 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežinieki” un nosaukuma “Mazmežinieki” piešķiršanu Eglaines pagastā. Lēmums
21. 82 Parzemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Niedrītes” un nosaukuma “Lielniedras” piešķiršanu Eglaines pagastā. Lēmums
22. 83 Par pašvaldīb.as neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
23. 84 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
24. 85 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
25 86 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
26. 87 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
27. 88 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
28. 89 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
29. 90 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
30. 91 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
31. 92 Par zvejas tiesību nomu V.S. Baltmuižas ezerā Prodes pagastā. Lēmums


Skip to content