Sede_2020_04

2020.gada 27.februāra  domes sēdē Nr.4

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs  Izskatītā darba kārtības jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums                      Piezīmes
1. 32 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai un reliģiskajai organizācijai. Lēmums
2. 33 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām. Jautājuma izskatīšana atlikta
3. 34 Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
4. 35 Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Lēmums

Pielikums

5. 36 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”. Lēmums
6. 37 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”. Lēmums
7. 38 Par nolikumu Nr.2/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa nolikumā Nr.5/2018 ”Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikums””. Lēmums

Nolikums

8. 39 Par Raudas internātpamatskolas likvidācijas procesa uzsākšanu. Lēmums
9. 40 Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. Nolikums
10. 41 Par adreses maiņu Strēlnieku ielā 49A, Ilūkstē. Lēmums
11. 42 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lāčplēša iela 7, Ilūkstē, nosaukumu un adrešu piešķiršanu. Lēmums
12. 43 Par valstij piekritīgas zemes vienības “Putnu ferma 1”, Ilūkstē pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Lēmums
13. 44 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ziedoņi” Dvietes pagastā. Lēmums
14. 45 Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Tele 2” Pilskalnes pagastā. Lēmums
15. 46 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
16. 47 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
17. 48 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Labslāvi”, Šēderes pagastā. Lēmums AA
18. 49 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Zvejnieki” Prodes pagastā. Lēmums AA
19. 50 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
20. 51 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
21. 52 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
22. 53 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
23. 54 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
24. 55 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
25. 56 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
26. 57 Par zemes vienības Darba ielā 4, Subatē piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai Subatē. Lēmums
27. 58 Par dzīvokļa īpašumu Gagarina iela 8-7, Eglainē. Lēmums
28. 59 Par reliģijai paredzēto 2020.gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Lēmums
29. 60 Par daudzfunkcionālās uzkopšanas pašgājējmašīnas iegādi. Lēmums
30. 61 Par piedāvājumu pārņemt valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Smilšu ielā 4, Subatē. Lēmums


Skip to content