Sede_2020_02

2020.gada 23.janvāra  domes sēdē Nr.2

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu nosaukumi Piezīmes
1 2 Par saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
2 3 Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

pielikums

3 4 Par saistošo noteikumu Nr.2/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
4 5 Par piedāvājumu pārņemt valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 30, Ilūkstē. Lēmums
5 6 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Brīvības ielā 11, Ilūkstē. Lēmums
6 7 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
7 8 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
8 9 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Saulītes”, Dvietes pagastā. Lēmums
9 10 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
10 11 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
11 12 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
12 13 Par pašvaldības zemes vienības nodošanu atsavināšanai Šēderes pagastā. Lēmums
13 14 Par pašvaldības zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli Dvietes pagastā. Lēmums
14 15 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
15 16 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Grāvji 1”, Pilskalnes pagastā. Lēmums
16 17 Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas iela 6-8, Pilskalnē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
17 18 Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada asins donoriem. Lēmums
18 19 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2020.gadā. Lēmums
19 20 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „MOTO ILŪKSTE”. Lēmums
20 21 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
21 22 Par grozījumiem domes 20.12.2018. lēmumā Nr.420 „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”. Lēmums
22 23 Par ēdināšanas, ceļa (transporta) un viesnīcu (naktsmītņu) maksas izdevumu segšanu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem. Lēmums
23 24 Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam. Lēmums

Pielikums

24 25 Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231 „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transportlīdzekļiem”. Lēmums
25 26 Par pašvaldības īpašumā iegādātā pamatlīdzekļa iekļaušanu bilancē. Lēmums
26 27 Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietošanu 2020.gadam un vidējā termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu. Lēmums
27 28 Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2020.gadā. Lēmums
28 29 Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi. Lēmums

Pielikums

29 30 Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” pieņemšanu. Saistošie noteikumi

Pielikumi

Paskaidrojuma rakstsSkip to content