Sede_2019_15

2019.gada 23.decembra  domes sēdē Nr.15

izskatītie jautājumi un pieņemtie  lēmumi

 

Nr.pk Lēmuma numurs       Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 304 Par Ilūkstes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību. Lēmums

Pielikums

2. 305 Par finansiālo atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2020.gadā. Lēmums
3. 306 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
4. 307 Par saistošo noteikumu Nr.8-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
5. 308 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Lēmums
6. 309 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Skolas iela 34, Eglainē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
7. 310 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības nodošanu atsavināšanai Pilskalnes pagastā. Lēmums
8. 311 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Celmiņi” Subatē un tā daļas nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 312 Par valsts mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikumi

10.  

313

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Domes ielā 40, Subatē un nosaukuma „Subates mežs“ piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam. Lēmums
11. 314 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā. Lēmums
12. 315 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepkalni”, adreses un nosaukuma “Dainukalns” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
13. 316 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Atskaņas”, Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
14. 317 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Ainavas”, Šēderes pagastā. Lēmums AA
15. 318 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
16. 319 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
17. 320 Par pašvaldības zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
18. 321 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Jaunatnes ielā 14, Eglainē. Lēmums
19. 322 Par zvejas tiesību nomu I. A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā. Lēmums AA
20. 323 Par zvejas tiesību nomu E.L. Daugavā Pilskalnes un Dvietes pagastā un Āzišķu ezerā Prodes pagastā. Lēmums AA
21. 324 Par atļauju J.M. zvejot ar murdu Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā. Lēmums AA
22. 325 Par atļauju R.M. zvejot ar murdu Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā. Lēmums AA


Skip to content