Sede_2019_12

2019.gada 31.oktobra domes sēdē Nr. 12

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

Nr.

p/k

Lēmuma numurs Darba kārtības jautājuma un lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 254 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
2. 255 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 44-13, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
3. 256 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stendera iela 6-21, Eglaines pagastā atsavināšanu. Lēmums
4. 257 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
5. 258 Par SIA “ORNAMENTS” kustamas mantas atsavināšanu. Lēmums
6. 259 Par grozījumiem domes 28.02.2019. lēmumā Nr.37 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam“. Lēmums

Pielikums

7. 260 Par ceļa izdevumu segšanu skolēna nogādāšanai uz Raudas internātpamatskolu. Lēmums AA
8. 261 Par finansiālo atbalstu Draudzīgā aicinājuma fondam. Lēmums
9. 262 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
10. 263 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”. Saistošie noteikumi
11. 264 Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi 9 mēnešos. Lēmums

Pielikums

12. 265 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā. Lēmums
13. 266 Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu un nosaukuma „Teletornis“ piešķiršanu Subates pilsētā. Lēmums
14. 267 Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
15. 268 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
16. 269 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
17. 270 Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai un apbūves tiesības piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
18. 271 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Strazdiņi” Dvietes pagastā. Lēmums
19. 272 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dižkārkli”, Šēderes pagastā un nosaukumu “Jautriņi”, “Rudzupuķes”, “Kaijas” un “Balandas” piešķiršanu. Lēmums
20. 273 Par zemes vienības atdalīšanu Dvietes pagastā, adreses un nosaukuma maiņu no “Virši” uz “Rudzupuķes”. Lēmums
21. 274 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Amoliņi”, nosaukumu “Rozītes” un “Jaunamoliņi” piešķiršanu Dvietes pagastā. Lēmums
22. 275 Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Subates evaņģēliski luteriskajai draudzei uz nekustamo īpašumu “Atdusa”, Subatē. Lēmums
23. 276       Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puteņi” Prodes pagastā un nosaukuma “Bebrāji” piešķiršanu. Lēmums
24. 277       Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas”, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
25. 278      Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bangas”, Bebrenes pagastā atsavināšanu. Lēmums
26. 279       Par atļauju Ilūkstes novada sporta skolai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no biedrības “Latvijas Futbola federācija”. Lēmums
27. 280       Par administratīvi teritoriālo reformu. Lēmums

Pielikums

28. 281      Par Madaras Pavlovskas iecelšanu par Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktora pienākumu izpildītāju. Lēmums

 Skip to content