Sede_2019_08

11.07.2019. domes sēdē Nr. 8

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 186 Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi 6 mēnešos. Lēmums

Pielikums

2. 187 Par grozījumiem 10.12.2018. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.394 “Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”. Lēmums
3. 188 Par  pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
4. 189 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Skolas iela 24A” un “Skolas iela 26B” Subatē. Lēmums
5. 190 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalēji” Dvietes pagastā. Lēmums
6. 191 Par adreses “Lielupes” Eglaines pagastā piešķiršanu. Lēmums
7. 192 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
8. 193 Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 49, Ilūkstē. Lēmums


Skip to content