Sede_2019_07

2019.gada 27.jūnija domes sēdē Nr. 7

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 167 Par precizējumiem 21.05.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019 „ Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi ”. Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikums

2. 168 Par Ilūkstes novada Sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

Pielikums

3. 169 Par Ilūkstes novada domes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. Lēmums
4. 170 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
5. 171 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019  “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”. Saistošie noteikumi
6. 172 Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo SIA „LATGALES LAIKS” kapitāla daļu atsavināšanu. Lēmums

Pielikums

7. 173 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Brīvības iela 42, Ilūkstē. Lēmums AA
8. 174 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Ozolu iela 12, Ilūkstē. Lēmums AA
9. 175 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
10. 176 Par adreses “Vārtsargi” Bebrenē piešķiršanu. Lēmums
11. 177 Par zemes vienību robežu pārkārtošanu Bebrenes pagastā. Lēmums
12. 178 Par zemes nomu Dvietes pagastā. Lēmums
13. 179 Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam „Liepas” Šēderes pagastā. Lēmums
14. 180 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
15. 181 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
16. 182 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
17. 183 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
18. 184 Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Subatē apvienošanu, nosaukumu piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Lēmums
19. 185 Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas “Par Ilūkstes novada piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam” rezultātu apstiprināšanu. Lēmums


Skip to content