Sede_2019_06

2019.gada 30.maija domes sēdē Nr. 6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums               Piezīmes
1. 134 Par SIA „Ornaments” pamatlīdzekļu pārņemšanu. Lēmums
2. 135 Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai. Lēmums
3. 136 Par finansiālu atbalstu Biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”. Lēmums
4. 137 Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2019.gadam un vidējā termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu. Lēmums
5. 138 Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu””. Saistošie noteikumi
6. 139 Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu uz ēkām Kastaņu ielā 13, Ilūkstē. Lēmums AA
7. 140 Par pašvaldības dzīvokļa Stendera iela 6-21, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
8. 141 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Murovanka”, Eglaines pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
9. 142 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Torņi”, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
10. 143 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Publiskais pārskats
11. 144 Par biedrības “Latvijas Ģenerāļu klubs” jauniešu pasākuma “Latvijas karavīrs laikmeta griežos“ organizēšanu Ilūkstes novadā. Lēmums
12. 145 Par grozījumiem 2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.8 ”Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu”. Lēmums

Pielikumi

13. 146 Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2019.gadam. Lēmums
14. 147 Par Bebrenes vispārizglītojošas un profesionālās vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2019./2020.māc.g apstiprināšanu. Noteikumi
15. 148 Par precizējumiem 28.03.2019. saistošajos noteikumos Nr.1/2019
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”.
Lēmums

Saistošie noteikumi

16. 149 Par adreses Jelgavas iela 20A, Ilūkstē piešķiršanu. Lēmums
17. 150 Par pašvaldības pārvaldībā esošas zemes vienības Darba iela 4, Subatē iznomāšanu. Lēmums
18. 151 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Subatē. Lēmums
19. 152 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jāņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Kupenas” piešķiršanu. Lēmums
20. 153 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Priednieki” Dvietes pagastā un nosaukuma “Mežaiņi” piešķiršanu. Lēmums
21. 154 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Atpūtas” Eglaines pagastā un nosaukuma “Kvederi” piešķiršanu. Lēmums
22. 155 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Viesturi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Pienupe” piešķiršanu. Lēmums
23. 156 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem īpašumiem Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
24. 157 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
25. 158 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
26. 159 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
27. 160 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
28. 161 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
29. 162 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
30. 163 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
31. 164 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
32. 165 Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Dvietes pagastā un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
33. 166 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jēkabpils ielā 12-2, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums AA

 Skip to content