Sede_2019_03

2019.gada 28.marta domes sēdē Nr. 3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 58 Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

2. 59 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Šēderes pagasta “Lādiņos”. Lēmums AA
3. 60 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Mazā Smilšu iela 29, Ilūkstē. Lēmums AA
4. 61 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priedaines” Pilskalnes pagastā. Lēmums
5. 62 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dukāti” Eglaines pagastā. Lēmums
6. 63 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Priedes 2” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Jaunzemnieki” piešķiršanu. Lēmums
7. 64 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Bebri 3”, Bebrenes pagastā. Lēmums
8. 65 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
9. 66 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
10. 67 Par zemes nomu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība“ Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu. Lēmums
11. 68 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Centrālā iela 5, Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
12. 69 Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Strautmaļi”, Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
13. 70 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
14. 71 Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
15. 72 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
16. 73 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
17. 74 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
18. 75 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
19. 76 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
20. 77 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Prodes pagastā. Lēmums
21. 78 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Prodes pagastā. Lēmums
22. 79 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
23. 80 Par grozījumu 2018.gada 5.februāra lēmumā Nr.51 “Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem”. Lēmums
24. 81 Par grozījumu 2014.gada 30.oktobrī lēmumā Nr.479 “Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu”. Lēmums
25. 82 Par sadarbību ar Kultūras un tūrisma aģentūru. Lēmums

Pielikums

26. 83 Par SIA “ORNAMENTS” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
27. 84 Par SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
28. 85 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībām un reliģiskajām organizācijām. Lēmums
29. 86 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
30. 87 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
31. 88 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 15-2, Ilūkstē atsavināšanu. Lēmums
32. 89 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 6-1, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Publicējamā informācija

Izsoles noteikumi

33. 90 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-2, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu Lēmums

Publicējamā informācija

Izsoles noteikumi

34. 91 Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Prodes pagastā atdalīšanu, nosaukuma „Purva ceļš“ piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums
35. 92 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu. Saistošie noteikumi
36. 93 Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 5.februāra nolikumā Nr. 1/2018 “Iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” nolikums”. Lēmums

 

37. 94 Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Lēmums

Pielikumi

38. 95 Par atbalstu iecerei pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu uzsākšanai. Lēmums
39. 96 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžeta pieņemšanu. Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

40. 97 Par nosaukuma “Dzīpari” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā. Lēmums
41. 98 Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam

Stefanam Rāznam.

Lēmums


Skip to content