Sede_2019_02

2019.gada 28.februāra domes sēdē Nr. 2

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 35 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2019.gadā. Lēmums
2. 36 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
3. 37 Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu  2019.gadam. Lēmums

Pielikums

4. 38 Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2019.gadam un vidējā termiņa programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu. Lēmums
5. 39 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Šauriņi”, Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
6. 40 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Torņi”, Subatē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
7. 41 Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā “Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā. Lēmums
8. 42 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Eglāji 1” Eglaines pagastā. Lēmums
9. 43 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Arāji” Bebrenes pagastā. Lēmums
10. 44 Par nekustamā īpašuma “Virsaiši 2” sadali Bebrenes pagastā. Lēmums
11. 45 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Kalēji” Dvietes pagastā. Lēmums
12. 46 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
13. 47 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
14. 48 Par neizpirktās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
15. 49 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā. Lēmums
16. 50 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
17. 51 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
18. 52 Par zemes nomu “Vārpas”, Šēderes pagastā. Lēmums
19. 53 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
20. 54 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
21. 55 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauciņi”, Ilūkstē, sadalīšanu. Lēmums

Pielikums

22. 56 Par apbūves tiesības izsoli uz daļām no pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē. Lēmums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

Pielikums

23. 57 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam Lēmums

 Skip to content