Sede_2019_01

2019.gada 31.janvāra domes sēdē Nr. 1

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.p/k Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 1 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 2.kārta”. Lēmums
2. 2 Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” un “Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA)”. Lēmums
3. 3 Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā. Lēmums

Pielikumi

4. 4 Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā. Lēmums AA
5. 5 Par pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi. Saistošie noteikumi

Pielikumi

6. 6 Par grozījumu 2018.gada 5.februāra Ilūkstes novada domes lēmuma Nr. 49 „Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu” 9.pielikumā. Lēmums
7. 7 Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra”. Lēmums
8. 8 Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikums

9. 9 Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles Valdas Namiņas un Anitas Naļivaiko  atkārtotu ievēlēšanu. Lēmums
10. 10 Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.- 2026.gadam izstrādes uzsākšanu. Lēmums

Pielikumi

11. 11 Par atļauju J. M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā ar murdu. Lēmums AA
12. 12 Par atļauju R. M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā ar murdu. Lēmums AA
13. 13 Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
14. 14 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Mežabirņi” piešķiršanu. Lēmums
15. 15 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Stirnas” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaunbuki” piešķiršanu. Lēmums
16. 16 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subatē, Ilūkstē un Šēderes pagastā. Lēmums
17. 17 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Lauri” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
18. 18 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
19. 19 Par neizpirktās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums
20. 20 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
21. 21 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
22. 22 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. Lēmums
23. 23 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
24. 24 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
25. 25 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. Lēmums
26. 26 Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
27. 27 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā. Lēmums
28. 28 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
29. 29 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
30. 30 Par zemes nomu Liepu ielā 26, Eglainē. Lēmums
31. 31 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baltmuiža 2A, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
32. 32 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Bebrenē ierakstīšanu Zemesgrāmatā. Lēmums
33. 33 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Oši” Dvietes pagastā. Lēmums
34. 34 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Atpūtas” Eglaines pagastā. Lēmums


Skip to content