sede_2018_3

2018.gada 28.februāra sēdē Nr. 3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 53 Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2018.gadam. Lēmums

Pielikums

2. 54

 

Par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Zirgu nagu kopšana ” tāmes apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

3. 55 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”. Lēmums
4. 56 Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu  SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā. Lēmums
5. 57

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.K. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
6. 58

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai “Dvietes vīnogas”. Lēmums
7. 59 Par finansiālu atbalstu Latvijas simtgadei veltītajam projektam – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam “Mana zeme skaistā”. Lēmums
8. 60 Par Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines pamatskolas reorganizāciju, apvienojot un izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi  “Ilūkstes Raiņa vidusskola”. Lēmums
9. 61 Par grozījumiem Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas 05.03.2015. nolikumā Nr.1/2015. Nolikums
10. 62 Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”. (saist.not.5/2018) Saistošie noteikumi

 

11. 63 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.3/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā””. Lēmums

Saistošie noteikumi

12. 64 Par zvejas tiesību nomu V.S. Baltmuižas ezerā Prodes pagastā. Lēmums AA
13. 65 Par iestāšanos biedrībā “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA”. Lēmums
14. 66 Par nekustamā īpašuma Stendera ielā 13, Eglaines pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē un nodošanu atsavināšanai. Lēmums AA
15. 67 Par ēkas “Lašmuiža”, Eglaines pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē. Lēmums
16. 68 Par zemes iznomāšanu D.Č.Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
17. 69 Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Zālītes” Subates pilsētā. Lēmums AA
18. 70 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 32-1, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikums

Pielikums

19. 71 Par adreses “Pakulišķi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
20. 72 Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai “Ērgļi 2” Pilskalnes pagastā. Lēmums
21. 73 Par zemes iznomāšanu J.F. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
22. 74 Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.L. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
23. 75 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
24. 76 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.K.  Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
25. 77 Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Dumblina 3” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
26. 78 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ”Klintis” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Beinari” piešķiršanu. Lēmums AA
27. 79 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Stiebri” Bebrenes  pagastā un nosaukuma “Jaunstiebri” piešķiršanu. Lēmums AA
28. 80

 

Par zemes vienības atdalīšanu  no nekustamā īpašuma ”Gulbji” Dvietes  pagastā un nosaukuma “Mežgulbji ” piešķiršanu. Lēmums AA
29. 81 Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.N. Šēderes pagastā. Lēmums AA
30. 82 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.D.Šēderes pagastā. Lēmums AA
31. 83 Par zemes iznomāšanu J.D. Šēderes pagastā. Lēmums AA
32. 84 Par zemes iznomāšanu T.D.  Šēderes pagastā. Lēmums AA
33. 85 Par zemes iznomāšanu V.P.  Eglaines pagastā. Lēmums AA
34. 86 Par neizpirktās zemes nomas tiesību izbeigšanu I.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA

 Skip to content