Sede_2018_13

2018.gada 29.novembra domes sēdē Nr. 13

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

Nr.pk. Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 366 Par atļauju SIA „Ornaments“ pamatlīdzekļa izslēgšanai no bilances. Lēmums
2. 367 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē. Lēmums
3. 368 Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu iecelšanu amatā. Lēmums
4. 369 Par materiālo palīdzību ģimenei ārkārtas situācijā. Lēmums AA
5. 370 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. (saist.not.10-b/2018) Lēmums
6. 371 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu likvidētajai juridiskajai personai. Lēmums
7. 372 Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dvietes pagastā atdalīšanu, nosaukuma „Vanagu ceļš“ piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. Lēmums

Pielikums

8. 373 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Murovanka”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 374 Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
10. 375 Par grozījumu 29.03.2018. novada domes lēmumā Nr.96 “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras attīstību”. Lēmums
11. 376 Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Stendera ielā 6-21, Eglainē. Lēmums
12. 377 Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikums

13. 378 Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. (saist.not.12/2018) Saistošie noteikumi
14. 379 Par atļauju zvejai ar murdu Daugavā, Ilūkstes novada Pilskalnes un Dvietes pagastu teritorijā un tīklu Dvietes un Skuķu ezerā. Lēmums
15. 380 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums
16. 381 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Birņi” Bebrenes pagastā. Lēmums
17. 382 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Arāji” Bebrenes pagastā. Lēmums
18. 383 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Priedaines” Pilskalnes pagastā. Lēmums
19. 384 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Eglāji 1” Eglaines pagastā. Lēmums
20. 385 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Atpūtas” Eglaines pagastā. Lēmums
21. 386 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
22. 387 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
23. 388 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
24. 389 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
25. 390 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
26. 391 Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam Lēmums


Skip to content