Sede_2018_07

2018.gada 26.jūnija domes sēdē Nr. 7

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1.  228 Par atļauju Ilūkstes 1.vidusskolai pieņemt ziedojumu no biedrības “Mēs – Ilūkstes jauniešiem” Lēmums
2. 229 Par kapitālsabiedrības SIA „Veselības centrs Ilūkste” pamatkapitāla palielināšanu Lēmums
3. 230 Par Ilūkstes novada domes īpašumā un valdījumā esošo būvju izslēgšanu no bilances Lēmums
4. 231 Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transporta līdzekļiem Lēmums
5. 232 Par Pilskalnes pagasta Atpūtas mājas “Dubezers” un Doļnajas kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādi Lēmums

Pielikums

6. 233 Par papildus finansējumu piešķiršanu Lēmums
7. 234 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
8. 235 Par grozījumiem 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu” (saist.not. 5-b/2018) Saistošie noteikumi
9. 236 Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” izvēli atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanai Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā Lēmums
10. 237 Par atļauju SIA “Ilūkstes siltums” projektu īstenošanai Lēmums
11. 238 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu A.S. Ilūkstē un Šēderes pagastā Lēmums AA
12. 239 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu J.D. Dvietes pagastā Lēmums AA
13. 240 Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē Lēmums
14. 241 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ērgļi 2”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu Lēmums
15. 242 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 25-23, Ilūkstē atsavināšanu Lēmums
16. 243 Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Meža ielā 2 un Meža ielā 4, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai Lēmums
17. 244 Par atļauju Ē.L. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Pilskalnes un Dvietes pagastu teritorijā ar murdu Lēmums AA
18. 245 Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu Pļavu ielā 1, Ilūkstē Lēmums AA
19. 246 Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Auziņas” Ilūkstes pilsētā Lēmums AA
20. 247 Par zemes iznomāšanu M.Š. un N.K. Ilūkstes pilsētā Lēmums AA
21. 248 Par zemes nomas līguma pagarināšanu SIA “Zemgale ltd” Ilūkstes pilsētā Lēmums AA
22. 249 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma, kadastra Nr.4415 003 0051 Subatē un nosaukumu Robežu iela 3, Prodes iela 9 un Ilūkstes iela 6 piešķiršanu Lēmums AA
23. 250 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pīlādži” Prodes pagastā un nosaukuma „Meža Pīlādži” piešķiršanu Lēmums AA
24. 251 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam “Jaunputeņi” Prodes pagastā Lēmums AA
25. 252 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Dzeņi” Prodes pagastā Lēmums AA
26. 253 Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.B. Bebrenes pagastā Lēmums AA
27. 254 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Bebrenes pagastā Lēmums AA
28. 255 Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.S. Bebrenes pagastā Lēmums AA
29. 256 Par nosaukumu maiņu no “Namdari” uz “Jaunās Auziņas” Pilskalnes pagastā Lēmums AA
30. 257 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Kalnāji 3” un zemes iznomāšanu A.D. Pilskalnes pagastā Lēmums AA
31. 258 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Centrālā 1” Pilskalnes pagastā Lēmums AA
32. 259 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.V. Pilskalnes pagastā Lēmums AA
33. 260 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Gricāni” Pilskalnes pagastā Lēmums AA
34. 261 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.M. Šēderes pagastā Lēmums AA
35. 262 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Šēderes pagastā Lēmums AA
36. 263 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Z.R. Šēderes pagastā Lēmums AA
37. 264 Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.Ž. Šēderes pagastā Lēmums AA
38. 265 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.I. Šēderes pagastā Lēmums AA
39. 266 Par V.D. iznomātās zemes platības samazināšanu Šēderes pagastā Lēmums AA
40. 267 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.P. Eglaines pagastā Lēmums AA
41. 268 Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.S. Eglaines pagastā Lēmums AA
42. 269 Par zemes iznomāšanu Z.P. un V.P. Eglaines pagastā Lēmums AA
43. 270 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Griezes” Eglaines pagastā un nosaukuma “Jaungriezes” piešķiršanu Lēmums AA
44. 271 Par pašvaldības zemes vienības “Lielais krasts” Subatē izvērtēšanu Lēmums
45. 272 Par zemes iznomāšanu L.S. Eglaines pagastā. Lēmums AA
46. 273 Par 1.Šķērsielas Ilūkstē izveidošanu. Lēmums

 Skip to content