Sede_2018_06

2018.gada 31.maija domes sēdē Nr. 6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p/k

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 177 Par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra sāls istabas maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

Pielikums

2. 178 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Publiskais pārskats
3. 179 Par pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Zirgu jāšanas manēžas un zirgu staļļa būvniecība” ieceres īstenošanu. Lēmums
4. 180 Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr. 49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. Lēmums
5. 181 Par finansiālu atbalstu biedrībām. Lēmums
6. 182 Par reliģijai paredzēto 2018.gada budžeta līdzekļu sadalījumu. Lēmums
7. 183 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Lēmums
8. 184 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
9. 185 Par grozījumiem pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. (saist. not. 4-b/2018). Saistošie noteikumi
10. 186 Par grozījumiem pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018  “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”. (saist. not.Nr.3/2018) Saistošie noteikumi
11. 187 Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2018/2019.m.g. apstiprināšanu. Uzņemšanas kārtība
12. 188

 

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Social Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana”. Lēmums
13. 189 Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnu komandas “Zibo” dalībai vasaras nometnē. Lēmums
14. 190 Par bērnu kristīgās nometnes “Mazā oāze” organizēšanas atbalstīšanu. Lēmums
15. 191 Par vienas vienības izmaksu noteikšanu Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Lēmums
16. 192 Par Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora iecelšanu. Lēmums
17. 193 Par grozījumiem  pašvaldības 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.3/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”. (saist.not. Nr.4/2018) Saistošie noteikumi
18. 194 Par pašvaldības telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejai. Lēmums
19. 195 Par ēkas  Vienības laukumā 1, Ilūkstē nojaukšanu. Lēmums
20. 196 Par pašvaldības zemes iznomāšanu T.K. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
21. 197 Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.Š. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
22. 198 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.O. Subates pilsētā. Lēmums AA
23. 199 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.O.Subates pilsētā. Lēmums AA
24. 200 Par pašvaldības zemes iznomāšanu F.K. Subates pilsētā. Lēmums AA
25. 201 Par pašvaldības zemes iznomāšanu L.R. Subates pilsētā. Lēmums AA
26. 202 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Č.M. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
27. 203 Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Č. Prodes pagastā. Lēmums AA
28. 204 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puteņi” Prodes pagastā un nosaukuma „Jaunputeņi” piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam. Lēmums AA
29. 205 Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
30. 206 Par zemes iznomāšanu A.B. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
31. 207 Par zemes iznomāšanu E.K. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
32. 208 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Senlejas-11” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
33. 209 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Liepas” Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosaukuma “Pīlītes” piešķiršanu. Lēmums AA
34. 210 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Arāji”, Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšana Lēmums AA
35. 211 Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
36. 212 Par zemes iznomāšanu O.B. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
37. 213 Par zemes iznomāšanu M.Š. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
38. 214 Par zemes iznomāšanu A.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
39. 215 Par zemes iznomāšanu V.J. Šēderes pagastā. Lēmums AA
40. 216 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.M. Šēderes pagastā. Lēmums AA
41. 217 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu D.M. Šēderes pagastā. Lēmums AA
42. 218 Par zemes iznomāšanu J. U. Eglaines pagastā. Lēmums AA
43. 219 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. S. Eglaines pagastā. Lēmums AA
44. 220 Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. T. Eglaines pagastā. Lēmums AA
45. 221 Par zemes nomas līguma pagarināšanu N. V. Eglaines pagastā. Lēmums AA
46. 222 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. H. Eglaines pagastā Lēmums AA
47. 223 Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. Č. Eglaines pagastā. Lēmums AA
48. 224 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. K. Eglaines pagastā. Lēmums AA
49. 225 Par zemes iznomāšanu A. S. Eglaines pagastā. Lēmums AA
50. 226 Par zemes iznomāšanu P. T. Eglaines pagastā. Lēmums AA
51. 227 Par zemes nomu A. V. Eglaines pagastā. Lēmums AA


Skip to content