Sede_2018_04

2018.gada 29.marta domes sēdē Nr.4

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma  un pieņemtā lēmuma numurs Piezīmes
1. 87 Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
2. 88 Par SIA “Ornaments” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
3. 89 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
4. 90 Par finansiālu atbalstu projektam “Veselīgs dzīvesveids- tas ir stilīgi”. Lēmums
5. 91 Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. (saist.not.2-b/2018) Lēmums
6. 92 Par pašvaldības administrācijas kancelejas nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (Nolik. Nr. 3/2018 ) Nolikums
7. 93 Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu. (Nolik. Nr. 4/2018 ) Lēmums

Pielikums

8. 94 Par precizējumiem 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””. Lēmums

Saistošie noteikumi

9. 95 Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusā Ilūkstes un Līvānu novados. Lēmums
10. 96 Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras attīstību. Lēmums

Pielikums

11. 97 Par zvejas tiesību nomu V.S. Marijas ezerā Šēderes pagastā. Lēmums AA
12. 98 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”. Lēmums

Saistošie noteikumi

13. 99 Par noteikumu Nr.1/2018 “Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes” apstiprināšanu. Noteikumi
14. 100 Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 25-23, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. Lēmums AA
15. 101 Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 15, Eglainē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem. Lēmums AA
16. 102 Par dzīvojamās mājas “Jaunbūves”, Šēderes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu  dzīvokļu īpašniekiem. Lēmums AA
17. 103 Par Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzes atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2018.gadā. Lēmums
18. 104 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām. Lēmums
19. 105 Par apbūves tiesības piešķiršanu biedrībai “Jāšanas sporta klubs “Gaita””. Lēmums
20. 106 Par M.D. īpašumā piešķirtās zemes samaksas samazināšanu Dvietes pagastā. Lēmums AA
21. 107 Par zemes nomas līguma pagarināšanu IK “Apšukalni” Bebrenes pagastā. Lēmums AA
22. 108 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA
23. 109 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
24. 110 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Šēderes pagastā. Lēmums AA
25. 111 Par zemes iznomāšanu SIA “Lazdu Kalni D” Šēderes pagastā. Lēmums AA
26. 112 Par zemes iznomāšanu S.L. Šēderes pagastā. Lēmums AA
27. 113 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu E.M. Šēderes pagastā. Lēmums AA
28. 114 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.D. Eglaines pagastā. Lēmums AA
29. 115 Par zemes iznomāšanu N.K. Eglaines pagastā. Lēmums AA
30. 116 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā  īpašuma “Avotiņi” Eglaines pagastā un nosaukuma “Lašupes” piešķiršanu. Lēmums AA
31. 117 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
32. 118 Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Dubezers”  Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
33. 119 Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Dzilnas” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
34. 120 Par zemes vienības daļas (4480 004 0122) iznomāšanu Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
35. 121 Par zemes vienības daļas (4444 006 0073) iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums AA
36. 122 Par zemes vienības daļas (4444 004 0079) iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums AA
37. 123 Par zemes vienības daļas (4444 008 0088) iznomāšanu Bebrenes pagastā. Lēmums AA
38. 124 Par zemes vienības daļas (4435 006 0018) iznomāšanu Prodes pagastā. Lēmums AA
39. 125    Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes   priekšsēdētājam Stefanam Rāznam Lēmums
40. 126  Par sadarbības līguma slēgšanu ar Viesītes novada     pašvaldību sporta pasākumu organizēšanā Lēmums

 Skip to content