Sede_2018_05

2018.gada 26.aprīļa domes sēdē Nr.5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 127 Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Lēmums
2. 128 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”. Lēmums
3. 129 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu no Ļ.L. Lēmums AA
4. 130 Par Ilūkstes novada Kultūras centra valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. Lēmums
5. 131 Par Ilūkstes 1.vidusskolas sporta zāles maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums

Pielikumi

6. 132 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
7. 133 Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai. Lēmums
8. 134 Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. (saist. not. Nr.3-b/2018) Saistošie noteikumi
9. 135 Par grozījumiem pašvaldības 31.04.2014. noteikumos Nr.12/2014 “Kārtība, kādā tiek organizēta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana pirms 12. Saeimas vēlēšanām”. Lēmums

Noteikumi

10. 136  Par Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (nolik.5/2018) Nolikums
11. 137 Par pašvaldības dalību projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Lēmums
12. 138 Par pašvaldības dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā “Nodarbinātības pasākumi  vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Lēmums
13. 139 Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivitas Krapānes atkārtotu ievēlēšanu. Lēmums
14. 140 Par Ilūkstes novada  bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Ineses Sičevas atkārtotu ievēlēšanu. Lēmums
15. 141 Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lēmums
16. 142 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Upes ielā 5-11, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
17. 143 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Avotu ielā 10-1, Ilūkstē. Lēmums AA
18. 144 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 29-2, Ilūkstē. Lēmums AA
19. 145 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pašulienē 4 – 42, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA
20. 146 Par dzīvojamās mājas Gagarina iela 2, Eglainē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem. Lēmums
21. 147 Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā ‘Raudas veikals”, Šēderes pagasts. Lēmums
22. 148 Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 13, Ilūkstē. Lēmums
23. 149 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
24. 150 Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Avotiņi” Dvietes pagastā un Pļavu iela 16, Ilūkstē. Lēmums AA
25. 151 Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Bebrenē. Lēmums
26. 152 Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Eglainē. Lēmums
27. 153 Par adrešu piešķiršanu Bebrenes pagastā. Lēmums
28. 154 Par adreses Liepu iela 80, Eglainē likvidēšanu. Lēmums
29. 155 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu G.A.Bebrenes pagastā. Lēmums AA
30. 156 Par zemes iznomāšanu ZS “Virpotāji” Bebrenes pagastā. Lēmums AA
31. 157 Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.R. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
32. 158 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Zaķīši” Bebrenes pagastā. Lēmums AA
33. 159 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Č. Šēderes pagastā. Lēmums AA
34. 160 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums AA
35. 161 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.M. Šēderes pagastā. Lēmums AA
36. 162 Par zemes iznomāšanu M.Z. Šēderes pagastā. Lēmums AA
37. 163 Par zemes iznomāšanu P.T. Šēderes pagastā. Lēmums AA
38. 164 Par zemes iznomāšanu P.T. Eglaines pagastā. Lēmums AA
39. 165 Par mantojamās zemes vienības sadalīšanu nekustamajā īpašumā “Puslauki” Eglaines pagastā. Lēmums AA
40. 166 Par zemes iznomāšanu S.S. Eglaines pagastā. Lēmums AA
41. 167 Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Zālītes” Eglaines pagastā. Lēmums AA
42. 168 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Eglaines pagastā. Lēmums AA
43. 169 Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.S. Eglaines pagastā. Lēmums AA
44. 170 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘Ceriņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
45. 171 Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
46. 172 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ž.V. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
47. 173 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
48. 174 Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Dzintari” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
49. 175 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Amuļi 1” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Gaudzeji” piešķiršanu. Lēmums AA
50. 176 Par J.K. iesnieguma izskatīšanu. Lēmums AA

 Skip to content