Sede_2018_01

2018.gada 31. janvāra domes sēdē Nr 1

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 1 Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu. Lēmums
2. 2 Par pašvaldības aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu. Lēmums
3. 3 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai “MOTO ILŪKSTE”. Lēmums
4. 4 Par līdzfinansējuma piešķiršanu Skolu uzņēmējdarbības projektam “ Esi līderis!” Lēmums
5. 5 Par telpu Ilūkstē, Brīvības ielā 13, nomas maksas samazināšanu Nodarbinātības valsts aģentūrai. Lēmums
6. 6 Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi. Lēmums

Pielikumi

7. 7 Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2018.gadā. Lēmums
8. 8 Par grozījumiem 26.01.2017. lēmumā Nr.39’Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu’. Lēmums
9. 9 Par saistošo noteikumu “Grozījums 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 ‘Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu. (Nr.1/2018) Saistošie noteikumi
10. 10 Par saistošo noteikumu ‘Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu. (Nr.2/2018) Saistošie noteikumi
11. 11 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautu mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai. Lēmums
12. 12 Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2018.gadam. Lēmums
13. 13 Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikums

14. 14 Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” pieņemšanu. (Nr.3/2018) Saistošie noteikumi
15. 15 Par apbūves tiesības piešķiršanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Lēmums
16. 16 Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “Ornaments”. Lēmums
17. 17 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbūves” -1, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
18. 18 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbūves” -2, Šēderes pagastā atsavināšanu. Lēmums
19. 19 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 13, Ilūkste nodošanu atsavināšanai. Lēmums
20. 20 Par pašvaldības dzīvokļa Pilskalnes iela 9-4, Ilūkste nodošanu atsavināšanai. Lēmums
21. 21 Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Mednieku kolektīvs “Subates Silva” Eglaines un Prodes pagastos. Lēmums
22. 22 Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dāboliņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Odiņi” piešķiršanu. Lēmums AA
23. 23 Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.V. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
24. 24 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Dvietes pagastā. Lēmums AA
25. 25 Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā. Lēmums AA
26. 26 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” Dvietes pagastā. Lēmums AA
27. 27 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.E. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
28. 28 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
29. 29 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
30. 30 Par zemes iznomāšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
31. 31 Par zemes iznomāšanu S.Č. Šēderes pagastā. Lēmums AA
32. 32 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā. Lēmums AA
33. 33 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Šēderes pagastā. Lēmums AA
34. 34 Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA
35. 35 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Šēderes pagastā. Lēmums AA
36. 36 Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.L. Šēderes pagastā. Lēmums AA
37. 37 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.B. Eglaines pagastā. Lēmums AA
38. 38 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P.Eglaines pagastā. Lēmums AA
39. 39 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.J. Eglaines pagastā. Lēmums AA
40. 40 Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA
41. 41 Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.K. Eglaines pagastā. Lēmums AA
42. 42 Par zemes iznomāšanu T.M. Eglaines pagastā. Lēmums AA
43. 43 Par neizpirktās zemes iznomāšanu N.Ļ. Eglaines pagastā. Lēmums AA
44. 44 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu B.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA
45. 45 Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā “Driģenes P”, Pilskalnes pagasts. Lēmums
46. 46 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Skolas ielā 20-3, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA

 Skip to content