Sede_2017_20

2017.gada 28.decembra domes sēde Nr.20

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 426 Par atļauju SIA „Ornaments“  pamatlīdzekļa izslēgšanai no bilances. Lēmums
2. 427 Par Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. Lēmums
3. 428 Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu  bilancē. Lēmums
4. 429 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no L.O. Šēderes pagastā. Lēmums AA
5. 430 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un zemes nomas maksas dzēšanu. Lēmums AA
6. 431 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu SIA ” Ilūkstē. Lēmums AA
7. 432 Par prasību par iztrūkumu izskatīšanu un izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. Lēmums
8. 433 Par līdzfinansējumu Latvijas Vides aizsardzības fonda projektam. Lēmums
9. 434 Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. Lēmums
10. 435 Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2018.gadā. Lēmums
11. 436 Par nedzīvojamo telpu  Tirgus laukums 18, Subatē nomas maksas noteikšanu. Lēmums
12. 437 Par grozījumiem 02.06.2017. domes lēmumā Nr.235  “Par Dvietes sociālā pakalpojumu centra iznomāšanu SIA ”Veselības centrs Ilūkste”“. Lēmums
13. 438 Par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra trenažieru zāles, aerobikas un manēžas maksas pakalpojumu cenrādi. Lēmums
14. 439 Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. Lēmums
15. 440 Par Ilūkstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu. Nolikums
16. 441 Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Lēmums
17. 442 Par atbalstu Ilūkstes novada reliģiskajām konfesijām kristīgo pasākumu organizēšanai. Lēmums
18. 443 Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.  Lēmums AA
19. 444 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11C, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums AA
20. 445 Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 10-2, Subatē mantojuma atklāšanas izsludināšanu. Lēmums AA
21. 446 Par pašvaldības zemes Sporta ielā 4, Ilūkstē, iznomāšanu. Lēmums
22. 447 Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.Č. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
23. 448 Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā Tirgus laukums 18, Subatē. Lēmums
24. 449 Par adreses “Rīti” piešķiršanu Bebrenes pagastā. Lēmums
25. 450 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Atskaņas 1” Pilskalnes pagastā. Lēmums
26. 451 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.K.Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
27. 452 Par zemes iznomāšanu P.K. Šēderes pagastā. Lēmums AA
28. 453 Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T.Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
29. 454 Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.U.Eglaines pagastā. Lēmums AA
30. 455 Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA
31. 456 Par zemes iznomāšanu J.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA
32. 457 Par pašvaldības zemes vienības (4456 005 0076) Eglaines pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
33. 458 Par grozījumiem 30.11.2017. domes lēmumā Nr.403 Lēmums

 Skip to content