Sede_2017_18

2017.gada 30.novembra domes sēde Nr.18

Nr.

p/k

Lēmuma numurs Darba kārtības un lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 393 Par  valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai Ilūkstes 1.vidusskolā. Lēmums
2. 394 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam. Lēmums
3. 395 Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr.423 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”. Lēmums
4. 396 Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu. Lēmums AA
5. 397 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
6. 398 Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. (saist. not. 10-b/2017) Saistošie noteikumi
7. 399 Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos. Lēmums
8. 400 Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” precizēšanu. Lēmums

Saistošie noteikumi

9. 401 Par publiskās apspriešanas rīkošanu Ražošanas objekta būvniecībai Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijā. Lēmums
10. 402 Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. Lēmums

Pielikums

11. 403 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunkastaņi”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu. Lēmums
12. 404 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 10-1, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

13. 405 Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabals) Alejas ielā 5A, Subatē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums

Pielikumi

Pielikumi

14. 406 Par adreses “Laukmalas” piešķiršanu Ilūkstē. Lēmums
15. 407 Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ž.U. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
16. 408 Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Krasta iela 17, Subatē, nodošanu atsavināšanai. Lēmums
17. 409 Par adreses un nosaukuma maiņu no “Kaspari” uz “Spēkavoti” Bebrenes pagastā. Lēmums
18. 410 Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Bebrenes nami” Bebrenes pagastā. Lēmums
19. 411 Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Apīņi” Bebrenes pagastā. Lēmums
20. 412 Par zemes iznomāšanu IK “Žāģeri” Bebrenes pagastā. Lēmums
21. 413 Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1” Dvietes pagastā un nosaukumu “Rudzu kalni” un “Paliene” piešķiršanu. Lēmums
22. 414 Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.A. Dvietes pagastā. Lēmums AA
23. 415 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.M. Dvietes pagastā. Lēmums AA
24. 416 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Dvietes pagastā. Lēmums AA
25. 417 Par zemes iznomāšanu J.G. Dvietes pagastā. Lēmums AA
26. 418 Par zemes iznomāšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā. Lēmums
27. 419 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.V. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
28. 420 Par 26.10.2017. domes lēmuma Nr.390 atcelšanu. Lēmums
29. 421 Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.Č. Šēderes pagastā. Lēmums AA
30. 422 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu I.Č. Eglaines pagastā. Lēmums AA
31. 423 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.M. Eglaines pagastā. Lēmums AA
32. 424 Par pašvaldības zemes vienības (4456 005 0076) Eglaines pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums

 Skip to content