Sede_2008_10

2018.gada 27.septembra domes sēdē Nr.10

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs                Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 303 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Lēmums
2. 304 Par grozījumiem domes 28.02. 2018. lēmumā Nr.53 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2018.gadam“. Lēmums

Pielikums

3. 305 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu. Lēmums AA
4. 306 Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Lēmums
5. 307 Par papildus finansējuma piešķiršanu. Lēmums
6. 308 Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. Saistošie noteikumi
7. 309 Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības ielā 6-1, Subatē nodošanu atsavināšanai. Lēmums
8. 310 Par nosaukuma “Gundari”, Dvietes pagastā piešķiršanu pašvaldības nekustamajam īpašumam un tā nodošanu atsavināšanai. Lēmums
9. 311 Par saistošo noteikumu Nr.8 /2018 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “ Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu. Saistošie noteikumi
10. 312 Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma   apstiprināšanu jaunā redakcijā. Nolikums

Pielikums

11. 313 Par profesionālās tālākizglītības programmu tāmju apstiprināšanu Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā. Lēmums
12. 314 Par noteikumu  Nr.4 /2018 “Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. Noteikumi
13. 315 Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un teritorijas plānojuma īstenošanas termiņa izmaiņām. Lēmums
14. 316 Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
15. 317 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā. Lēmums
16. 318 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. Lēmums
17. 319 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Lēmums
18. 320 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. Lēmums
19. 321 Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
20. 322 Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā. Lēmums
21. 323 Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. Lēmums
22. 324 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un tās pievienošanu nekustamajam īpašumam “Valsts meži” Šēderes pagastā. Lēmums

 Skip to content