Sede_2017_16

2017.gada 26.oktobra domes sēdē Nr. 16

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

347

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

Lēmums

2.

348

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm .

Lēmums

3.

349

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.

Lēmums

4.

350

Par pašvaldības finansējumu novada jauniešu dalībai pasākumā “Latvijas karavīrs laikmetu griežos”.

Lēmums

5.

351

Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.

Lēmums

6.

352

Par finansiālo atbalstu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzei.

Lēmums

7.

353

Par finansiālu atbalstu.

Lēmums AA

8.

354

Par finansiālu atbalstu Likteņdārza īstenotājam “Kokneses fondam”.

Lēmums

9.

355

Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr.423 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.

Lēmums

10.

356

Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā. (saist. not. 9-b/2017)

Saistošie noteikumi

11.

357

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas simtgadē Ilūkstes novadā jaundzimušo bērnu dāvanai.

Lēmums

12.

358

Par Ilūkstes novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.

Lēmums

13.

359

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un zemes nomas maksas dzēšanu SIA “Plus Punkts” Ilūkstē.

Lēmums

14.

360

Par pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

15.

361

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 7, Ilūkstē.

Lēmums

16.

362

Par adreses maiņu ēkai Brīvības iela 11B, Ilūkstē.

Lēmums

17.

363

Par adrešu maiņu Prodes pagastā.

Lēmums

18.

364

Par 29.09.2016. domes lēmuma Nr.364 atcelšanu.

Lēmums AA

19.

365

Par apbūves tiesību izsoli uz daļu no nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē.

Lēmums

Izsoles noteikumi

20.

366

Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Bebri 2” Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

21.

367

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

22.

368

Par zemes nomas līguma nepagarināšanu N. J. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

23.

369

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vilnīši” Dvietes pagastā un nosaukuma “Upeskrasti” piešķiršanu.

Lēmums AA

24.

370

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

25.

371

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

26.

372

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.R. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

27.

373

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Cīrulīši” Dvietes pagastā.

Lēmums AA

28.

374

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

29.

375

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

30.

376

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.G. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

31.

377

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.F. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

32.

378

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

33.

379

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu H.L. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

34.

380

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

35.

381

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.J. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

36.

382

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

37.

383

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Z. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

38.

384

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

39.

385

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Auziņas” Pilskalnes pagastā

Lēmums AA

40.

386

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu L.Š. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

41.

387

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.T. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

42.

388

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

43.

389

Par zemes iznomāšanu K.Š. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

44.

390

Par zemes iznomāšanu Č.G. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

45.

391

Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.

Lēmums

PielikumiSkip to content