Sede_2017_14

2017.gada 28.septembra domes sēdē Nr. 14

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

299

Par amatu savienošanas atļauju Benitai Štrausai.

Lēmums

2.

300

Par amatu savienošanas atļauju Martai Pertrovai.

Lēmums

3.

301

Par amatu savienošanas atļauju Sofijai Glūmānei.

Lēmums

4.

302

Par amatu savienošanas atļauju. Ivetai Plonei.

Lēmums

5.

303

Par amatu savienošanas atļauju Andrim Kuzņecovam.

Lēmums

6.

304

Par amatu savienošanas atļauju Inārai Muncei.

Lēmums

7.

305

Par amatu savienošanas atļauju Romualdai Kartašovai.

Lēmums

8.

306

Par amatu savienošanas atļauju Velgai Gloveckai.

Lēmums

9.

307

Par amatu savienošanas atļauju Vinetai Zemlickai- Ruhmanei.

Lēmums

10.

308

Par amatu savienošanas atļauju Antrai Puzinkevičai.

Lēmums

11.

309

Par amatu savienošanas atļauju Dagnijai Dāvidsonei.

Lēmums

12.

310

Par grozījumiem domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.35 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017.gadam”.

Lēmums

Pielikums

13.

311

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2017 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

14.

312

Par pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Sociālā fonda projektā (8.3.5.0/16/1/001) „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Lēmums

15.

313

Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/1/001) plāna apstiprināšanu.

Lēmums

16.

314

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada izglītības iestādēm” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

17.

315

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

18.

316

Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.

Lēmums

19.

317

Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un projekta „Kopā darīšanas vieta“ īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.

Lēmums

20.

318

Par pašvaldības dzīvokļu “Jaunbūves”-1 un “Jaunbūves” -2, Šēderes pagastā, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums AA

21.

319

Par nekustamā īpašuma maiņu Avotu ielā 10, Ilūkstē.

Lēmums AA

22.

320

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Avotu ielā 32, Ilūkstē.

Lēmums AA

23.

321

Par nekustamā īpašuma “6”-44, Pašulienē, Šēderes pagastā, iegūšanu pašvaldības īpašumā pieņemot dāvinājumu.

Lēmums

24.

322

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Strēlnieku ielā, Ilūkstē apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

Lēmums

25.

323

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums AA

26.

324

Par zemes iznomāšanu Subates pilsētā.

Lēmums AA

27.

325

Par adrešu precizēšanu telpu grupām Brīvības ielā 17, Ilūkstē un “Puteņi”, Dvietē, Dvietes pagastā.

Lēmums

28.

326

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu S. G. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

29.

327

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. K. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

30.

328

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu E. K. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

31.

329

Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

32.

330

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A. Z. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

33.

331

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. B. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

34.

332

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu B. I. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

35.

333

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

36.

334

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu M.R. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

37.

335

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Druvas” Dvietes pagastā un nosaukuma “Augšas Druvas” un “Lejas Druvas” piešķiršanu.

Lēmums AA

38.

336

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

39.

337

Par zemes iznomāšanu A.A. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

40.

338

Par S.G. iesnieguma izskatīšanu zemes nomas jautājumā.

Lēmums AA

41.

339

Par zemes iznomāšanu G.R. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

42.

340

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

43.

341

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.N. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

44.

342

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu V.V. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

45.

343

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA „ Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ” investīciju pasākumā „19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros sabiedriskā labuma projektam.

Lēmums

46.

344

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

Lēmums

47.

345

Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.

LēmumsSkip to content