Sede_2017_12

2017.gada 24.augusta domes sēdē Nr. 12

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

264

Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

2.

265

Par Ilūkstes novada administratīvās komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

3.

266

Par Ilūkstes novada dzīvokļu komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

4.

267

Par Ilūkstes novada nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas ievēlēšanu.

Lēmums

5.

268

Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un pieteikšanās termiņa noteikšanu.

Lēmums

Veidlapa

6.

269

Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

Lēmums

7.

270

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam pārstāvēt Ilūkstes novada pašvaldību biedrībās.

Lēmums

8.

271

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizēšanā.

Lēmums

9.

272

Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam.

Lēmums

10.

273

Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošā transportlīdzekļa izslēgšanu no bilances.

Lēmums

11.

274

Par mājas “Jasmīni”, Bebrenes pagastā izslēgšanu no bilances.

Lēmums

12.

275

Par papildus finansējuma piešķiršanu Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai.

Lēmums

13.

276

Par papildus finansējuma piešķiršanu.

Lēmums

14.

277

Par Diānas Kononovas iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums AA

15.

278

Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

Pielikums

16.

279

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. (saist.not. 7-b/2017)

Saistošie noteikumi

17.

280

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājas pilnvaru laika pagarināšanu.

Lēmums

18.

281

Par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktores pilnvaru laika pagarināšanu.

Lēmums

19.

282

Par Raudas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.(Nr.12/2017)

Lēmums

Nolikums

20.

283

Par pašvaldības sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 7a-3, Ilūkstē.

Lēmums

21.

284

Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kārta” projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Lēmums

22.

285

Par darba grupas izveidošanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādes atbalstam un nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

23.

286

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu ielā 25A-1, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Lēmums

Izsoles noteikumi

24.

287

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai “Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” Šēderes pagastā.

Lēmums

25.

288

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļām pašvaldības īpašumā “Dvietes parks” Dvietes pagastā.

Lēmums

26.

289

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Augšzemes” Dvietes pagastā, nosaukuma “Augšmeži” piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

Lēmums AA

27.

290

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Melnupītes” Eglaines pagastā un nosaukuma “Jaunatnes iela 3” piešķiršanu.

Lēmums AA

28.

291

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.V. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

29.

292

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu B. Č. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

30.

293

Par zemes iznomāšanu I. P. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

31.

294

Par zemes iznomāšanu P. V. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

32.

295

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.

Lēmums AA

33.

296

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

LēmumsSkip to content