Sede_2017_10

2017.gada 29.jūnija ārkārtas domes sēdē Nr. 10

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma

numurs

Darba kārtības un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.             

251

Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Lēmums

2.             

252

Par Ilūkstes novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.

Lēmums

3.             

253

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanai.

Lēmums

4.             

254

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai.

Lēmums

5.             

255

 

Par grozījumiem 25.08.2016. lēmumā Nr.319 „Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai”.

Lēmums

6.             

256

 

Par grozījumiem 26.01.2017.lēmuma Nr.39 „Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu” 3.pielikumā „Raudas internātpamatskola”.

Lēmums

7.             

257

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. (saist. not. Nr.6-b/2017)

Saistošie noteikumi

8.             

258

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4, Ilūkstē.

Lēmums AA

9.             

259

Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu biedrībai “Dvietiņa” Dvietes pagastā.

Lēmums

10.           

 260

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai un mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Vienības” Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

11.           

261

Par pašvaldības zemes iznomāšanu R.V. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

12.           

 262

Par Ā.S. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums AA

 

 Skip to content