Sede_2017_8

2017.gada 2.jūnija ārkārtas domes sēdē Nr. 8

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

232

Par adreses un īpašuma nosaukuma maiņu pašvaldības īpašumam Dvietē.

Lēmums

2.

233

Par pašvaldības īpašumā esošās būves bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju un pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē.

Lēmums

3.

234

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Dvietes sociālo pakalpojumu centrā.

Lēmums

4.

235

Par Dvietes sociālo pakalpojumu centra iznomāšanu SIA “Veselības centrs Ilūkste”.

Lēmums

5.

236

Par kapitālsabiedrību SIA “Veselības centrs Ilūkste” un SIA “ORNAMENTS” pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmums

6.

237

Par aprūpes maksas pakalpojumu noteikšanu Dvietes sociālo pakalpojumu centrā.

Lēmums

7.

238

Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās   vidusskolas skolēnu komandas “ZIBO” dalībai vasaras nometnē.

Lēmums

8.

239

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm.

Lēmums

9.

240

Par L.J. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums AA

10.

241

Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.

Saistošie noteikumi

11.

242

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Lēmums AA

12.

243

Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos.

Nolikums

13.

244

Par zvejas tiesību nomu V.S. Marijas ezerā Šēderes pagastā.

Lēmums AA

14.

245

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

15.

246

Par nekustamā īpašuma “Slāņi 2”, Bebrenes pagastā lietošanas mērķu noteikšanu.

Lēmums

16.

247

Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību platības un robežu precizēšanu Alejas ielā 5A un 7a, Subatē.

Lēmums

17.

248

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ilūkstē apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

18.

249

Par līdzdalību projektā “Simt Latvijas Avotu”.

LēmumsSkip to content