Sede_2017_7

2017.gada 25.maija domes sēdē Nr. 7

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

Darba kārtības jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

               Piezīmes

1.

178

Par pašvaldības līdzfinansējumu Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” rīkotajiem sporta svētkiem.

Lēmums

2.

179

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Cimdu ceļš”.

Lēmums

3.

180

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.

Lēmums

4.

181

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.

Lēmums

5.

182

Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” vadības nodrošināšanai .

Lēmums

6.

183

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.

Saistošie noteikumi

7.

184

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

8.

185

Par noteikumu „Ilūkstes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas” apstiprināšanu.

Noteikumi

9.

186

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtību 2017./2018.mācību gadam.   

Noteikumi

10.

187

Par aizliegumu organizēt azartspēles Ilūkstes novadā.

Lēmums

11.

188

Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 40-37, Ilūkstē, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

12.

189

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

13.

190

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tutāni 1”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu.

Lēmums

14.

191

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jauncinīši”, Prodes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

15.

192

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dīķu ielā 2, Ilūkstē iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

16.

193

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laumutes” Bebrenes pagastā un nosaukuma „Stacija” piešķiršanu.

Lēmums

17.

194

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

18.

195

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

19.

196

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.N. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

20.

197

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.G.Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

21.

198

Par zemes nomas līguma pagarināšanu H.J. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

22.

199

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

23.

200

Par zemes nomas līguma pagarināšanu U.Ž. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

24.

201

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.M. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

25.

202

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Č. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

26.

203

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

27.

204

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

28.

205

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

29.

206

Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s „Tehniskais centrs” Bebrenes pagastā.

Lēmums

30.

207

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu I.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

31.

208

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.A. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

32.

209

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu K.Š. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

33.

210

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cīrulīši” Dvietes pagastā un nosaukuma „Stīgas” piešķiršanu.

Lēmums

34.

211

Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Smaidas” Dvietes pagastā.

Lēmums

35.

212

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.T. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

36.

213

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu I.V. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

37.

214

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G.Eglaines pagastā.

Lēmums AA

38.

215

Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.S. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

39.

216

Par zemes iznomāšanu M.M. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

40.

217

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.I.Eglaines pagastā.

Lēmums AA

41.

218

Par mantojamās zemes „Kalpaki 3” Eglaines pagastā platības un robežu precizēšanu.

Lēmums AA

42.

219

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.U. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

43.

220

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Šēderes pagastā

Lēmums AA

44.

221

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P.Šēderes pagastā.

Lēmums AA

45.

222

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.M. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

46.

223

Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.V.Šēderes pagastā.

Lēmums AA

47.

224

Par zemes iznomāšanu A.A. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

48.

225

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.T. Lāčplēša ielā 12, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Lēmums AA

49.

226

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.P. Strēlnieku ielā 40, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Lēmums AA

50.

227

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.Š. „Ceriņos”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

Lēmums AA

51.

228

Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam „Melnalkšņi” Dvietes pagastā.

Lēmums

52.

229

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

53.

230

Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.S. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

54.

231

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.B. Šēderes pagastā.

Lēmums AASkip to content