Sede_2017_6

2017. gada 27. aprīļa domes sēdē Nr 6

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p/k

Lēmuma

numurs

                                         Lēmuma projekts

Piezīmes

1.

146

Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

2.

147

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

3.

148

Par Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas valdījumā esošā nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances.

Lēmums

4.

149

Par Ilūkstes 1.vidusskolas tālākizglītības, atpūtas, sporta pasākumu dalībnieku ēdināšanas maksas noteikšanu.

Lēmums

5.

150

Par reliģijai paredzēto 2017.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.

Lēmums

6.

151

Par degvielas patēriņa normu noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas valdījumā esošai automašīnai Volkswagen Sharan.

Lēmums

7.

152

Par apgaismojuma ierīkošanu Liepu ielā, Eglaines pagastā.

Lēmums

8.

153

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.

Lēmums

9.

154

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā

Saistošie noteikumi

10.

155

Par Ilūkstes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu amatā.

Lēmums

11.

156

Par amatu savienošanas atļauju Sanitai Plonei.

Lēmums

12.

157

Par bērnu nometņu organizēšanas atbalstīšanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

13.

158

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums AA

14.

159

Par pašvaldībai un valstij piekrītošu zemes vienību robežu un platību grozīšanu Brīvības ielā 56, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

15.

160

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazkangari”, Eglaines pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

16.

161

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 15A, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

pielikums2

17.

162

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Grāvju ielā 8, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

18.

163

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 11B, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu.

Lēmums

19.

164

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu.

Lēmums

20.

165

Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajiem īpašumiem „Tālrīti” un „Tālrīti 1” Šēderes pagastā.

Lēmums

21.

166

Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam „Slavieši 1” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

22.

167

Par medību tiesību piešķiršanu mednieku kolektīvam „Subates Silva” Eglaines pagastā un Prodes pagastā.

Lēmums

23.

168

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Galāni” Pilskalnes pagastā un nosaukuma „Lielozoli” piešķiršanu.

Lēmums AA

24.

169

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu D.B. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

25.

170

Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.K.Šēderes pagastā.

Lēmums AA

26.

171

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.S. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

27.

172

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.B. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

28.

173

Par zemes iznomāšanu J.M.P. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

29. 174

Par zemes iznomāšanu A.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

30.

175

Par zemes iznomāšanu V.V. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

31.

176

Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

32.

177

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

LēmumsSkip to content