Sede_2017_5

2017. gada 30. marta domes sēdē Nr 5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p/k

Lēmuma numurs

   Darba kārtības jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

91

Par SIA “ORNAMENTS” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Pielikums

 2.

92

Par nekustamā īpašuma „Bāleliņi” Dvietes pagastā nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no īpašnieka SIA “Experience”.

Lēmums

 3.

93

Par nomas maksas noteikšanu karsto dzērienu automātu izvietošanai Ilūkstes novada Sporta skolā un Ilūkstes 1.vidusskolā.

Lēmums

 4.

94

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”.

Lēmums

 5.

95

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada Sporta skolai.

Lēmums

 6.

96

Par finansiālu atbalstu starptautisko sporta deju sacensību “Ilūkstes novada kauss” organizēšanai.

Lēmums

 7.

97

Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Slīterāni”.

Lēmums

 8.

98

Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Dinamo LAT”.

Lēmums

 9.

99

Par finansiālu atbalstu Latvijas vieglatlētikas savienībai.

Lēmums

 10.

100

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.

Saistošie noteikumi

 11.

101

Par noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 27. novembra noteikumos Nr.13/2014 ‘’Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

 12.

102

Par priekšvēlēšanu aģitāciju un aģitācijas materiālu izvietošanu pirms pašvaldību vēlēšanām   2017.gada 3.jūnijā Ilūkstes novadā.

Lēmums

 13.

103

Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs”.

Lēmums

 14.

104

Par L.J. iesnieguma izskatīšanu.

Lēmums AA

 15.

105

Par grozījumiem domes 25.08.2016. lēmumā Nr.321 “Par projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošanu un amata algas noteikšanu”.

Lēmums

 16.

106

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ģimenes ieleja” jeb „Family valley”.

Lēmums

 17.

107

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” jeb „Travel smart – visit Lithuania and Latvia”.

Lēmums

 18.

108

Par Dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveides Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, ieceres atbalstīšanu.

Lēmums

 19.

109

Par A/S „Sentor Farm aptiekas“iesnieguma izskatīšanu telpu iznomāšanas jautājumā.

Lēmums

 20.

110

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 21.

111

Par pašvaldības dzīvokļa Avotu ielā 10-2, Ilūkstē, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

 22.

112

Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 32-1, Ilūkstē, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

 23.

113

Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 25A-1, Ilūkstē, nodošanu atsavināšanai.

Lēmums

 24.

114

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu H.T. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 25.

115

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Pārupes 1” Eglaines pagastā.

Lēmums

 26.

116

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Darbmīļi” Eglaines pagastā.

Lēmums

 27.

117

Par zemes iznomāšanu D.L. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 28.

118

Par zemes iznomāšanu I.S. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 29.

119

Par zemes iznomāšanu P.V. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 30.

120

Par zemes iznomāšanu Nikolajam Petrovam Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 31.

121

Par zemes iznomāšanu I.P. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 32.

122

Par zemes iznomāšanu I.S. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 33.

123

.Par zemes iznomāšanu L.S. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 34.

124

Par zemes iznomāšanu D.S. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 35.

125

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.H. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 36.

126

Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.M. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 37.

127

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

 38.

128

Par zemes iznomāšanu L.B. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

 39.

129

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai “Jaunbumbieri” Dvietes pagastā.

Lēmums

 40.

130

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai “Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 41.

131

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Imantas” Pilskalnes pagastā.

Lēmums

 42.

132

Par zemes iznomāšanu E.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

 43.

133

Par zemes iznomāšanu V.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

 44.

134

Par zemes iznomāšanu L.P. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

 45.

135

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

 46.

136

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.G. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 47.

137

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 48,.

138

.Par zemes nomas līguma pagarināšanu H.J.Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 49.

139

Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 50.

140

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.R. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 51.

141

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R.Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 52.

142

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.K. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 53.

143

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 54.

144

Par IK “Centības” iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums

 55.

145

Par grozījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projektā „Krodziņi” Šēderes pagastā”.

LēmumsSkip to content