Sede_2017_3

2017. gada 23. februārī domes sēdē Nr 3

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr

p/k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 

47

Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.

Lēmums

 

48

Par sporta un atpūtas nometņu dalībnieku ēdināšanas maksu.

Lēmums

 

49

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai “Moto Ilūkste”.

Lēmums

 

50

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei.

Lēmums

 

51

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.K. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 

52

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Afganistānas karā kritušo karavīru piemiņas pasākumam.

Lēmums

 

53

Par grozījumiem 24.11.2016. domes lēmumā Nr.423 “Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi“.

Lēmums

 

54

Par grozījumiem Ilūkstes novada Kultūras centra nolikumā.

Nolikums

 

55

Par grozījumiem Ilūkstes novada Sporta skolas nolikumā.

Nolikums

 

56

Par publiskās apspriešanas rīkošanu par azartspēļu organizēšanas atļauju Ilūkstes novadā.

Lēmums

 

57

Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktores I.V. pilnvaru pagarināšanu.

Lēmums

 

58

Par Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

 

59

Par nekustamā īpašuma Stadiona ielā 7, Ilūkstē, iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Lēmums

 

60

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stendera iela 6-25, Eglainē, atsavināšanu.

Lēmums

 

61

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pakalni”, Bebrenes pagastā, atsavināšanu.

Lēmums

 

62

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Puķudruva” Subates pilsētā.

Lēmums

 

63

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Puteņi 1”, Dvietē, ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums

 

64

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu M.B. Dvietes pagastā.

Lēmums AA

 

65

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kalmes” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Meža kalmes” piešķiršanu.

Lēmums AA

 

66

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 

67

Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.L. Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 

68

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Rožlauki” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Vārpas” un “Ezermala” piešķiršanu.

Lēmums AA

 

69

Par pašvaldības zemes (kadastra apzīmējums 4480 007 0101) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Lēmums

 

70

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Pilskalnes pagastā.

Lēmums AA

 

71

Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.K. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 

72

Par zemes iznomāšanu Z.B. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 

73

Par zemes iznomāšanu J.D. Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 

74

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Mūrnieki 1” Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 

75

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Mednieki” Šēderes pagastā.

Lēmums AA

 

76

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.V. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 

77

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.N.Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 

78

Par zemes iznomāšanu D.L. Eglaines pagastā.

Lēmums AA

 

79

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Annītes” Prodes pagastā

Lēmums AA

 

80

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.G. Jēkabpils ielā, Ilūkstē.

Lēmums AA

 

81

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. ģimenei „Asari 1”, Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 

82

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. un M.S. „Kaspari”, Bebrenes pagastā.

Lēmums AA

 

83

Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Lēmums AA

 

84

Par zvejas tiesību nomu V.S. Āzišķu un Baltmuižas ezeros Prodes pagastā.

Lēmums AA

 

85

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

 

86

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam

Lēmums

 

87

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.

LēmumsSkip to content