Sede_2017_1

2017.gada 26. janvārī domes sēdē Nr 1

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1.

1

Par izstāšanos no biedrības “Latvijas piļu un muižu asociācija”. Lēmums
2.

2

Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”. Lēmums
3.

3

Par saistošo noteikumu Nr.3/2016 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pielikumi

4.

4

Par domes 27.10.2016. lēmuma Nr.399 “Par daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveides Dvietes pamatskolas ēkā ieceres atbalstīšanu“ izpildi. Lēmums
5.

5

Par zemes iznomāšanu T.M. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
6.

6

Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.K. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
7. 7 Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Auziņas” Ilūkstes pilsētā. Lēmums
8.

8

Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Aleksa” un “Dolnava”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
9.

9

Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Veczemnieki 3”, Šēderes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
10.

10

Par adrešu precizēšanu Bebrenes, Eglaines, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes pagastos. Lēmums
11.

11

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, nosaukumu “Bērzupe” un “Mežs” piešķiršanu Dvietes pagastā. Lēmums
12.

12

Par zemes nomas līguma pagarināšanu D.T. Dvietes pagastā. Lēmums AA
13.

13

Par zemes iznomāšanu G.C. Dvietes pagastā. Lēmums AA
14.

14

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.M. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
15.

15

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Zvirbuļi” Bebrenes pagastā. Lēmums
16.

16

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu J.G. Eglaines pagastā. Lēmums AA
17.

17

Par zemes iznomāšanu I.P. Eglaines pagastā. Lēmums AA
18.

18

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Eglaines pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā. Lēmums
19.

19

Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.K. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
20.

20

Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Avotiņi” Pilskalnes pagastā. Lēmums
21.

21

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krodziņi” Šēderes pagastā. Lēmums
22.

22

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu K.Š. Šēderes pagastā. Lēmums AA
23.

23

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.D. Šēderes pagastā. Lēmums AA
24.

24

Par zemes iznomāšanu J.L. Šēderes pagastā. Lēmums AA
25.

25

Par zemes iznomāšanu J.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA
26.

26

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai “Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” Šēderes pagastā. Lēmums
27.

27

Par pašvaldības zemes vienības (4480 007 0101) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoli. Lēmums
28.

28

Par Andra Kuzņecova iecelšanu par Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” vadītāju un par atļauju amatu savienošanai. Lēmums
29.

29

Par atļauju amatu savienošanai Aivim Ruļukam. Lēmums
30.

30

Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2017.gadā. Lēmums
31.

31

Mērķdotācijas sadale pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSA obligātajām iemaksām 2017.gadā. Lēmums
32.

32

Par grozījumiem domes 31.01.2013. lēmumā Nr.13 “Par Ilūkstes novada sociālā dienesta sniegto pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu”. Lēmums
33.

33

Par 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

34.

34

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi.

Lēmums

Pielikums

35.

35

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017.gadam.

Lēmums

Pielikums

36.

36

Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojumu 2017.gadam un vidējā termiņa programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.

Lēmums

37.

37

Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2017.gadā. Lēmums
38.

38

Par Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ornaments” un SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu. Lēmums
39.

39

Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu. Lēmums
40.

40

Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. Lēmums
41.

41

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūves tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2017.gadā. Lēmums
42.

42

Par Ilūkstes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumu pieņemšanu. Noteikumi
43.

43

Par Ilūkstes novada Sporta skolas viesnīcas maksas pakalpojumiem. Lēmums
44.

44

Par D.P. iesnieguma izskatīšanu. Lēmums AA
45.

45

Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžeta pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

PielikumiSkip to content