Sede_2016_16

2016.gada 24. novembrī domes sēdē Nr 16

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 1.

420

Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada hokeja komandai „Ledus lāči”. Lēmums
 2.

421

Par papildus finansējumu pašvaldības iestādēm. Lēmums
 3.

422

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. Saistošie noteikumi
 4.

423

Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi.

Lēmums

 5.

424

Par pašvaldības nekustamo īpašumu „Baltmuiža 10” Eglaines pagastā. Lēmums
 6.

425

Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos. Lēmums
 7.

426

Par saistošo noteikumu Nr.3/2016 „Par pasažieru pārvadājumuar vieglajiemtaksometriemlicencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiemIlūkstes novadā” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

Pielikumi

Paskaidrojuma raksts

 8.

427

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Senlejas iela 4-8, Pilskalnē, atsavināšanu. Lēmums
 9.

428

Par E.S. mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu Ilūkstē. Lēmums AA
 10.

429

Par pašvaldības zemes iznomāšanu A.B.un N.J. Ilūkstes pilsētā. Lēmums AA
 11.

430

Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.M. Subates pilsētā. Lēmums AA
 12.

431

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.M. Subates pilsētā. Lēmums AA
 13.

432

Par ēku domājamās daļas Kalna ielā 17, Subatē, mantojuma atklāšanas izsludināšanu. Lēmums AA
 14.

433

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Mierkalni” Prodes pagastā. Lēmums AA
 15.

434

Par zemes iznomāšanu K.A. Prodes pagastā. Lēmums AA
 16.

435

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Audriņi” Prodes pagastā un nosaukuma “Jaunrītiņi” piešķiršanu. Lēmums
 17.

436

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zirņi” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaunzirņi” piešķiršanu. Lēmums
 18.

437

Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.B. Pilskalnes pagastā. Lēmums AA
 19.

438

Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Š, Šēderes pagastā. Lēmums AA
 20.

439

Par zemes iznomāšanu J.S. Šēderes pagastā. Lēmums AA
 21.

440

Par zemes iznomāšanu N.M. Eglaines pagastā. Lēmums AA
 22.

441

Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.G. Bebrenes pagastā. Lēmums AA
 23.

442

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0291) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 24.

443

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0145) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 25.

444

Par pašvaldības zemes vienības (4444 002 0290) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 26.

445

Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0081) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 27.

446

Par pašvaldības zemes vienības (4444 004 0083) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēmums
 28.

447

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu E.J. Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā. Lēmums AA


Skip to content